AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Bubel – DO KOSZA!

screenshot_1

Warszawa, dnia 19 października 2016 r

  Klub Poselski Kukiz’15

                                                                           Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                             Wiejska 4/6/8

                                                                           00-902 Warszawa

 Dotyczy: projektu ustawy nowelizującej Prawo spółdzielcze –  druk 818.

 W związku, ze skierowaniem w dniu 5 września 2016 r. do I-szego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze przez Komisję Gospodarki i Rozwoju jesteśmy zainteresowani przedstawieniem naszego stanowiska do proponowanych zmian. Na uwagę zasługuje fakt, że do Biura Analiz Sejmowych wpłynęło 10 opinii dotyczących projektu ustawy:

Sądu Najwyższego (SN),

Komisji Nadzoru Finansowego (KFN),

Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS),

Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS)

Prokuratora Generalnego,

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

Narodowego Banku Polskiego,

Krajowej Rady Notarialnej,

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

Rzecznika Finansowego.

Opinie Sądu Najwyższego, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczące projektu ustawy są krytyczne i wskazują na negatywne zapisy sankcjonujące między innymi:

odejście od istoty samorządności spółdzielni, co w konsekwencji oznaczać będzie, że istota formy prawnej jaką jest spółdzielnia zostanie utracona,

ograniczone bezpieczeństwo członków,

ryzyko nadinterpretacji przepisów,

komercjalizację spółdzielni,

ograniczenie demokratycznej kontroli członkowskiej,

stworzenie furtki do wyprowadzania ze spółdzielni wypracowanego majątku,

iluzoryczność realizacji przez spółdzielnię idei zrzeszania się

W naszej ocenie proponowane przez projektodawców zapisy, rozmijają się z wyrażonymi w uzasadnieniu intencjami, nie ułatwią funkcjonowania spółdzielni lecz jeszcze bardziej upodabniają je do spółek kapitałowych wbrew idei i celom dla jakich zostały powołane.

W pełni zgadzamy się z opiniami wyrażonymi przez Sąd Najwyższy, Komisję Nadzoru Finansowego, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i  Krajową Radę Spółdzielczą.

Z przykrością należy stwierdzić, że nie odbyły się konsultacje społeczne z podmiotami pozarządowymi bezpośrednio działającymi w środowiskach spółdzielczych.

Widocznie wnioskodawcy błędnie założyli, że mają doskonałą znajomość wszystkich branż spółdzielczych poczynając od spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej, poprzez SKOK-i, banki spółdzielcze, mieszkaniówkę,spółdzielnie uczniowskie, spółdzielnie socjalne, a skończywszy na spółdzielniach pracy rękodzieła ludowego i artystycznego.

Prawo spółdzielcze jest aktem z założenia normatywno-uniwersalnym regulującym wszystkie branże spółdzielcze. Toteż zapisy prawa muszą być dostosowane do generalnych zasad spółdzielczości.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o wycofanie poparcia dla niniejszego projektu ustawy udzielonego przez posłów z Klubu Poselskiego Kukiz’15:

Adam Andruszkiewiczandruszkiewicz

Piotr Apelapel

Elżbieta Borowskaborowska

Józef Brynkusbrynkus

Agnieszka Ścigajscigaj

Rafał Wójcikowskiwojcikowski

 

Reasumując: proponowane przez wnioskodawców zmiany rozmijają się całkowicie z duchem spółdzielczości, mają na celu komercjalizację podmiotów spółdzielczych, a nawet przekształcenie ich w spółki kapitałowe, co jest wbrew idei i celom dla jakich zostały powołane.

 

 

                                               Cezary Meszyński

                                            Przewodniczący

                                               Nasza jest Spółdzielnia

                                               Ruch Społeczny

 

Załączniki:

 1. Stowarzyszenie Poszkodowanych Bezczynnością Organów Spółdzielni Mieszkaniowych „TEMIDA”,
 2. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców,
 3. Stowarzyszenie „Niezależni Na Skarpie” w Toruniu
 4. Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok,
 5. Mazowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców Płockie SOS „Nasz Dom”,
 6. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców Oddział Koszalin,
 7. Ruch Społeczny NIC O NAS BEZ NAS,
 8. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli Paksowskich
 9. Ogólnopolska Witryna Internetowa „TEMIDA contra SM”
 10. Czasopismo Internetowe „Osiedle Zacisze – moja mała ojczyzna”

16 Responses to “Bubel – DO KOSZA!

 1. Petarda

  DRUK 818, ZAMÓWIENIE PREZESÓW W MARKECIE NA WIEJSKIEJ?
  Panie i Panowie Posłowie po co się męczycie? Czy nie lepiej zrobić zapis: SPÓŁDZIELNIE SĄ WŁASNOŚCIĄ PREZESÓW?
  To, że nas macie w “głębokim szacunku” wiemy od lat.
  Gdzie jest Wasz – Bóg, Honor i Ojczyzna?
  Wstydzimy się za Was!
  Uwagi do projektu zmian w ustawie Prawo spółdzielcze ( druk sejmowy nr 818)
  “Ustawa „Prawo spółdzielcze” jest ustawą ogólną określającą te reguły funkcjonowania podmiotów spółdzielczych, które są zasadami wspólnymi dla wszystkich spółdzielni. Zasady te uregulowane w „ części pierwszej – tytule pierwszym” oraz w „części drugiej” ustawy. Branże spółdzielcze jednak różnią się między sobą cechami, które stanowią o ich odmienności. Różnice między segmentami ruchu spółdzielczego uregulowane zostały w „części pierwszej – tytule drugim” ustawy ( np. spółdzielnie pracy i spółdzielnie rolnicze) albo w oddzielnych ustawach szczegółowych (np. spółdzielnie mieszkaniowe, czy spółdzielnie socjalne).
  Druk 818 wprowadza zmiany do przepisów w „części pierwszej – tytule pierwszym” oraz w „części drugiej” czyli do przepisów obowiązujących wszystkie branże spółdzielcze.
  Zmiany te ogólnie rzecz biorąc umacniają pozycję zarządów spółdzielni, a osłabiają wpływ członków spółdzielni na kontrolę pracy tych organów:
  1. Zmiana w art. 6 §2
  obniża liczbę założycieli spółdzielni z 10 osób fizycznych do 3 osób. Spółdzielnia to podmiot gospodarczy, który powołuje do życia istotna liczebnie grupa niezamożnych
  osób fizycznych, które mają taką samą potrzebę ( np. zabezpieczenie rodzinie dachu nad głową przez wspólną budowę bloku mieszkalnego lub całego osiedla, albo zdobycie środków finansowych na utrzymanie rodziny przez wspólne utworzenie przedsiębiorstwa usługowego względnie produkcyjnego (np. pralnia) bo grupie osób o przeciętnym standardzie życia łatwiej zgromadzić środki finansowe na inwestycję i potem wspólnymi siłami taki punkt obsłużyć. Osoby zintegrowane wspólnym celem powołują spółdzielnię, żeby na uzgodnionych zasadach wzajemnie się wspierać w osiągnięciu tego celu i podziale ewentualnego zysku w przypadku kiedy celem jest wypracowanie dochodów. Jeśli grupa jest liczna członkowie wybierają organy do prowadzenia ich spraw (zarząd wykonujący ich wolę oraz radę nadzorczą, która kontroluje zarząd). Obniżanie liczby założycieli może jest dobre dla indywidualnych rolników. Jeśli taka była intencja ustawodawcy to trzeba było ograniczyć liczbę osób z 5 do 3 w drugim zdaniu §2, które dotyczy rolników, a nie w zdaniu pierwszym, które dotyczy wszystkich spółdzielni: pracy, socjalnych, mieszkaniowych i innych, bo takie uszczuplenie dolnego progu w pozostałych spółdzielniach prowadzi do komercjalizacji idei spółdzielczości. Jeśli trzy osoby chcą zarobić na budowie bloku mieszkalnego, lub na świadczeniu usług cateringu albo na produkcji serów przez zatrudnienie bezrobotnych (zatrudnionym założyciele szemranej spółdzielni zwykle nie przyznają członkostwa spółdzielni, więc osoby te nie uczestniczą w podziale zysków) to niech założą spółkę kapitałową, a nie spółdzielnię. Wykorzystywanie struktur spółdzielczych dla celów typowo biznesowych prowadzi do komercjalizacji (wypaczenia) idei spółdzielczości. Spółdzielnia to grupa osób stowarzyszonych na równych prawach i realizujących
  wspólnie systemem gospodarczym (dla obniżki kosztów) założony cel. Spółdzielnia nie jest więc podmiotem służący wąskiej grupie osób (założycieli) do pomnażania kapitału kosztem pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie prowadzonym przez tą spółdzielnię. Do pomnażania kapitału przez wąskie grono osób fizycznych służą spółki kapitałowe.
  2. Zmiana w art. 36 § 4
  dopuszcza możliwość stosowania pełnomocnictwa mnogiego na walnym zgromadzeniu. W dotychczasowym brzmieniu przepis ten statuuje zasadę, że pełnomocnik może zastępować na walnym tylko jednego członka. W małej spółdzielni wprowadzenie zasady zezwalającej na reprezentowanie przez pełnomocnika wielu osób wydaje się niecelowe, ale w dużych molochach spółdzielni mieszkaniowych liczących po kilka tysięcy członków prezesi tylko czekają na taka możliwość. Do tej pory frekwencja na walnych zgromadzeniach nie przekracza 5%. Utrudnia to prezesom wprowadzanie szkodzących członkom zmian do statutów (aktualnie wymagane 2/3 uprawnionych do głosowania, a projekt proponuje obniżenie tego progu do 3/5 – art. 12a § 1 ), handel spółdzielczymi nieruchomościami i podejmowanie przez zarząd innych czynności przekraczających zwykły zarząd. Wprowadzenie możliwości reprezentowania przez pełnomocnika nieograniczonej liczby członków spółdzielni w obradach walnego zgromadzenia w szybkim tempie doprowadzi do pojawienia się w spółdzielniach mieszkaniowych przychylnych zarządowi osób z pakietem kontrolnym na wzór tego, który stosuje się w spółkach kapitałowych. Taki obrót sprawy spowoduje całkowite wykluczenie wpływu zaangażowanych członków na to co dzieje się w spółdzielni. To przecież zarządy mają bezpośredni dostęp do rejestru członków i łatwiej będzie im zorganizować kilka słupów z właściwą ilością podpisów na pełnomocnictwach. Członkowie w molochowatych spółdzielniach się nie znają, a o udostępnienie im wglądu do rejestru członków muszą się z prezesami sądzić.
  3. Rozszerzenie ustawy o art. 36 a
  dopuszcza głosowanie nad uchwałami walnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i to na dodatek jeszcze przed walnym zgromadzeniem. Pomysł jest może dobry dla malutkich spółdzielni, w których członkowie znają się osobiście i mogą porozumiewając się sprawdzić wyniki głosowania, ale w dużych spółdzielniach członkowie nie będą mieli żadnej kontroli nad przebiegiem takiego głosowania. Głosowanie rejestrowane na serwerach spółdzielni można bez przeszkód zmanipulować wpisując do protokołu walnego zgromadzenia wyniki według potrzeb. Dla zapewnienia wiarygodności głosowania elektronicznego wyniki i dane głosujących włącznie z adresem musiałyby być publikowane na stronie internetowej spółdzielni. Taka jawność głosowania z pewnością nie zachęciłaby do udziału tych, którzy z
  różnych względów unikają otwartego wyrażania swojego stanowiska i z tego powodu nie przychodzą na walne zgromadzenie spółdzielni. Frekwencja na walnym zgromadzeniu faktycznie nie będzie miała tendencji wzrostowych, natomiast bez wątpienia odnotowany zostanie jej fikcyjny wzrost.
  4. Rozszerzenie art. 49 (dodany § 6)
  dodatkowo utrudnia i tak już niemożliwe odwołanie członka zarządu, bo nakłada przez dodanie § 6 na walne zgromadzenia obowiązek uzasadnienia takiej decyzji.
  § 4 tego artykułu stanowi, że walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium (art. 38 § 1 pkt 2), niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu. W tym wypadku nie stosuje się przepisu stanowiącego, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie. Zapis zdania drugiego w § 4 wymaga od uczestników walnego przytomności umysłu. Po ogłoszeniu negatywnego wyniku nad głosowaniem absolutorium ktoś z zebranych musi postawić wniosek o odwołanie członka zarządu, któremu walne odmówiło absolutorium. Jeżeli walne podzielone jest na części wniosek musiałby zostać postawiony na ostatniej części tego zgromadzenia. Taki wniosek nie jest stawiany ponieważ ostatnia część walnego nie jest informowana o wynikach głosowania w poprzednich częściach. W związku z tym odwołanie członka zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie jest realizowane. Na dodatek projekt chce utrudnić
  odwołanie członka zarządu przez nałożenie na walne konieczności uzasadnienia takiej decyzji. W naszej ocenie skorygowana powinna zostać raczej dotychczasowa treść § 4 przez zastąpienie zdania drugiego następującym zapisem: Decyzja walnego o nieudzieleniu absolutorium członkowi zarządu powoduje automatyczne odwołanie go z pełnionej funkcji.
  Proponowana przez projekt propozycja umacnia pozycję członków zarządu, którzy nie legitymują się zaufaniem członków spółdzielni umacniając ich nietykalność.
  5. Zmiana zapisu art. 54 § 1
  umacnia pozycję już nie zarządu jako organu, a wręcz prezesa jako członka zarządu.
  Zapis przenosi na statut prawo ustalenia, czy prezes może reprezentować spółdzielnię jednoosobowo. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym jednoosobowa reprezentacja spółdzielni jest wykluczona. Spółdzielnię reprezentują dwie osoby i jest to reprezentacja łączna. Proponowana zmiana oddaje do dyspozycji prezesa nieograniczoną wręcz władzę przy zawieraniu umów handlowych, czy też kredytowych. Na jej wprowadzenie nie będzie nawet trzeba zgody 2/3 uprawnionych do głosowania, ponieważ o zmianach statutu nałożonych przez nowelizację ustawy, według Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych decyduje taka liczba członków, którzy przybyli na walne zgromadzenie.
  6. Zmiana w art. 240
  otwiera możliwość zawierania przez związki rewizyjne umów gospodarczych ze spółdzielniami. I tak już podstawowa działalność związków rewizyjnych jest działalnością kompletnie niewiarygodną i utrwalająca spółdzielczą patologię. Większość lustratorów to osoby z kierownictwa różnych spółdzielni. W związku z tym prezes lustruje prezesa. Koleżeńskie relacje nie mogą prowadzić do obiektywnej kontroli. Jeśli jeszcze przepisy dopuszczą możliwość występowania uzależnień biznesowych pomiędzy lustratorem i lustrowanym to równie dobrze możemy zrezygnować z instytucji lustracji spółdzielni”.

 2. Emma102

  Panie Czarku (o ujmującym uśmiechu), to jasne, że nie chcemy celebrytów oraz pajacujących posłów z prawa i z lewa sejmowego ( jak również epicentrum ), …no właśnie i co dalej ! A czas leci i niewolnictwo spółdzielcze jak było – tak istnieje !!! I póki co ma się dobrze !!! Błagam o radę co czynić należy, oby nie było po wsze czasy !

  • Czarek Meszyński

   Obecnie mamy do czynienia z upadkiem klasy politycznej i to nie tylko w naszym kraju.

   Bylejakość staje się powoli normą, w zwłaszcza przy stanowieniu prawa, a to wszystko przekłada się na nasze codzienne życie.

   “Błagam o radę co czynić należy, oby nie było po wsze czasy!” – wydaje mi się, że nie ma prostego rozwiązania. Pozostaje tylko walka z patologią, aby ta walka była skuteczna musi być oparta na wiedzy…

  • Czarek Meszyński

   Za “ujmujący uśmiech” dziękuję pięknie 🙂

 3. Czarek Meszyński

  “W Sejmie mniej liczy się wiedza, za to ważne jest, by być celebrytą” – Agnieszka Ścigaj

  Za Cyceronem chciałoby się rzec O TEMPORA!, O MORES! (Co za czasy! Co za obyczaje!) W swej mowie Cyceron potępia korupcję i zepsucie obyczajów.

  Jeżeli posłowie chcą być celebrytami to proszę opuścić SEJM i przenieś się do telewizji śniadaniowej i tam brylować.

  Polacy potrzebują kompetentnych i uczciwych posłów, anie komediantów…

  Kogo ten Paweł Kukiz sobie dobrał za współpracowników???

  http://www.polskatimes.pl/opinie/a/agnieszka-scigaj-w-sejmie-mniej-liczy-sie-wiedza-za-to-wazne-jest-by-byc-celebryta,9417428/

  • Czarek Meszyński

   Posłanka Agnieszka Ścigaj wypowiadając słowa:
   „W Sejmie mniej liczy się wiedza, za to ważne jest, by być celebrytą” złamała art. 104 ust. 2 Konstytucji:

   Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

   To ja mam do posłanki Ścigaj następujące pytania:
   W jaki sposób, chce rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, skoro stawia na celebrytość, a nie na wiedzę?

   Czy celebryta – zgodnie z definicją sformułowaną przez Daniela Boorstina w 1961 roku celebryt to osoba, która jest znana z tego, że jest znana – bez wiedzy może wykonywać obowiązki wobec Narodu?

   W mojej opinii NIE – więc przyszedł czas podziękować Pani Ścigaj…

   • slusarz

    Posłowie mają władzę. Za to wyborcy co 4 lata chwytają za długopisy. To jest Komisja Nadzwyczajna , która w ubiegłej kadencji grała w durnia ze spółdzielcami:
    http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMND&NrKadencji=7&KodKom=NPS

    Zobaczcie ilu z nich nie zasiada już w sejmie. Z prezydium Komisji uchowała się tylko posłanka Czernow. Chyba dlatego, że była krótko, bo zastąpiła posłankę Staroń odwołaną z Komisji w dniu 20.02.2015r

 4. Emma102

  Posłanka Ścigaj na pewno nie przejmuje się takim bublem – jak jej projekt zmian prawa spółdzielczego. Od jakiegoś czasu jest stałą gwiazdą w rozlicznych programach telewizyjnych o różnorodnej tematyce politycznej (ekspertka z niej żadna w każdej dziedzinie). Niestety aż nadto sprawdza się jej wypowiedź do gazety krakowskiej cyt. “W Sejmie mniej liczy się wiedza, za to ważne jest, by być celebrytą”.

  • TEMIDA

   ZGROZA. Jak widać wykształcenie nie jest potwierdzeniem mądrości absolwenta wyższej uczelni. Swoją drogą ubolewam, że socjologia Uniwersytetu Śląskiego tak obniżyła standardy i wydział, który miałam okazję ukończyć, zamiast fachowców kształci teraz celebrytów.

 5. REZO

  Do Przewodniczącego KP Kukiz’15:
  Nie ma co się zastanawiać, Panie Pośle. Pan przyciągnie cugle temu swojemu towarzystwu. Rok jak widać wystarczył mi na wycenę profitów serwowanych przez sejmowe kasyno. Problem w tym, że usiedli do stolika z ruletką i zaczynają grać naszymi żetonami, co nie może być przez nas (spółdzielców) pozytywnie recenzowane.

 6. Petarda

  Wyborcy pytają. … Czy spółdzielnia “Opoka” powstała
  i działa zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego?
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651

 7. Czarek Meszyński

  Klub Poselski Kukiz’15 składa się z 36 posłów; każdy z nich jest nowicjuszem tj. bez stażu parlamentarnego. W stanowieniu prawa nie mają żadnego doświadczenia. W związku z tym powinni być szczególnie wyczuleni na uwagi środowisk spółdzielczych, a w szczególności na opinie konstytucyjnych organów Państwa Polskiego jak SN i KNF.

  Wielu wybitnych polskich prawników wskazuje na “niechlujstwo ustawodawcy” i dlatego uważam, że procedowanie ustaw spółdzielczych musi być pod szczególnym monitorowaniem środowisk spółdzielczych bo po drugiej stronie siedzą nowicjusze, amatorzy, bądź usłużni posłowie…

 8. Czarek Meszyński

  Wczoraj o godz. 13:16 na adres mailowy Klubu Poselskiego Kukiz’15 (kp-kukiz15@kluby.sejm.pl) oraz na adres 6 posłów popierających projekt uchwały z Kukiz’15 zostało wysłane powyższe pismo wraz z 10 załącznikami w sprawie druku 818 za potwierdzeniem doręczenia.

  Tylko dwie posłanki potwierdziły odbiór poczty mailowej, a mianowicie Agnieszka Ścigaj i Elżbieta Borowska.

  Zadziwiające jest, że Klub Poselski Kukiz’15, pomimo że zatrudnia tak wielu administracyjnych pracowników, nie przesłał potwierdzenia odbioru maila. Albo nie pracują, albo mają w głębokim poważaniu wyborców.

  Równoległe listem priorytetowym został wysłany oryginał wraz z załącznikami, oczywiście za potwierdzeniem.

  • Petarda

   Proszę Państwa już 3.04.2008 r. w Sali Kolumnowej w sejmie b. P. Poseł Tobiszowski zauważył, że przemiany spółdzielcze nastąpiły w Bułgarii, Rumunii, Łotwie – niestety w Polsce NIE! Nadal tkwimy w kołchozach i w wielkich łapach lobby prezesowskiego.
   Za sprawą ustawodawcy i przestępców w togach.
   Na pilne!
   Zapoznać się z opinią Sądu Najwyższego, i nie pisać:
   IV. Ocena zgodności z prawem UE.
   Projektowana zmiana jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

   Poza tym, czytamy ze zrozumieniem opinie:
   Komisji Nadzoru Finansowego
   Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
   Krajowej Rady Spółdzielczej
   I jeszcze jeden bardzo ważny powód wycofania druku 818
   NIE PRZEPROWADZONO SZEROKO ZAKROJONYCH KONSULTACJI Z WŁAŚCICIELAMI MIENIA W SMRP, WYBORCAMI – POSŁOWIE POWINNI ICH SŁUCHAĆ I IM SŁUŻYĆ.
   Opinie od str. 15
   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F0542F3C5B7E13B1C12580250040E483/$File/818.pdf

Dodaj komentarz