AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Jak nie kijem, to pałką.

Jak nie kijem to pałką

4 Responses to “Jak nie kijem, to pałką.

 1. Petarda

  Co na to Pani senator Lidia Staroń?
  I “społecznik” z Łodzi?

  Od 12 lat PO STRONIE LUDZI.

  Po szeroko zakrojonych konsultacjach – z którymi spółdzielcami?

  Posłowie Klubu Kukiz’15 umożliwili procedowanie UPS, UoSM – WSZYSTKIM chętnym.
  W Sali Kolumnowej w sejmie byli: spółdzielcy, posłowie, prokurator, prezesi, pracownicy administracji, prawnicy, członkowie RN, społecznicy.
  P. s. L. S. – nie było.
  Spółdzielcy na spotkania organizowane przez swoich pracowników prezesów i in. NIE SĄ ZAPRASZANI.

  Co jest wstrętne? To, że “działacze” nie procedują, pomimo zaproszenia, bo wolą w internecie wyszukiwać “korespondencji prezesów” i się tym chwalić w audycjach TV.
  Krytykują osoby, które po raz pierwszy to robią, bo nie mogą od 27 lat liczyć na skorumpowanego ustawodawcę.

  SWOICH PROPOZYCJI USTAW NIE UJAWNIAJĄ.
  Podobnie jak “skokowy”- PiS.
  Zobacz wypowiedź posłanki z PiS-u na II Konferencji w Sosnowcu w dn. 23.04.17 r.

  Zauważą spółdzielców – przed wyborami.

 2. Tom

  Słuszna diagnoza dra Sachajko. Żeby tylko dotarła do większej grupy parlamentarzystów.

 3. Zbychu

  Jaki minister – taka opinia – nie za darmo został uhonorowany przez organizacje prezesów odznaczeniem. Aż dziw bierze , że tacy ludzie zostają wiceministrami !!!!!
  Prawo jednoznacznie mówi :

  Art. 38 (prawa spółdzielczego) § 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

  Art. 4 (ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) ust. 5. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

  Bez takich uchwał prezes (czy zarząd) nie może się domagać jakichkolwiek opłat na prowadzenie takiej działalności na drodze sądowej (jakby ustawodawca narzucił ustawowy obowiązek do pokrywania to by je umieścił także w ust. 6 art. 4 USM.
  Za niewywiązywanie się z tych opłat spółdzielnia wynikających ze statutu poza przewidzianymi opłatami w art. 4 ust. 1, 2 (uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie może jedynie wykluczyć lub wykreślić taką osobę – nic więcej.

  To z uchwały WZ wynikającej z art. 38 (Prawa spółdzielczego) na jakie cele mogą być przeznaczone opłaty pobierane na taką działalność.

  Twierdzenie , że spółdzielnia może domagać się opłat na działalność kulturalną, oświatową czy społeczną na drodze sądowej jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych co wynika wprost z ust. 6 i ust. 6.1 – art. 4 USM.

  (6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
  6.1. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu).
  6.2. Opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.

  Opowiadanie i twierdzenie , że treść zapisów umieszczona w art. 4 „ zgodnie z postanowieniem statutu” upoważnia zarząd spółdzielni do niczym nieograniczonego pobierania dowolnych opłat umieszczonych w statucie jest pozbawiona podstaw prawnych (czy wyobrażacie sobie, że spółdzielnia w statucie dokonuje takiego zapisu „ członek spółdzielni obowiązany jest przekazać na rzecz spółdzielni 10 % środków zgromadzonych na koncie, lokacie bankowej w terminie zgodnie ze statutem”).

  Termin o którym może być mowa (art.4 ust. 6.2.) dotyczy tylko terminu (daty) a nie wszystkich opłat wymyślonych (ubzduranych) sobie przez zarząd czy radę nadzorczą.
  Opłaty wskazane w art. 4 ust. 1, 2, 4 dotyczą tylko utrzymania i eksploatacji związanych
  z nieruchomościami, w tym nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni.

  Mamy typowy przykład obrazy :
  Art. 31.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
  Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego,
  czego prawo mu nie nakazuje.
  Art. 83.
  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej
  Art. 87.
  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

  Jest tu gdzieś statut ????

 4. Emma102

  To, że koszmarne zarządowe pasożyty na przestrzeni lat, zawsze znajdą jakąś furtkę dla swojej „intraty” – jest przecież oczywiste. Jak nie taka wpłata to inna. Potem sądy latami medytują jak i na czyją korzyść należałoby orzec … i zazwyczaj spółdzielcy są oszukani (!) Ps. Jednakże martwi mnie, że zwykli, szarzy i pokrzywdzeni spółdzielcy , chyba z bezradności …czy beznadziei na lepsze jutro, ostatnio jakby mniej są widoczni na tej witrynie. Proszę – ujawniajmy swoje problemy, bo w tym nasza siła i wiara w zwycięstwo, które w końcu musi nastąpić !!!

Dodaj komentarz