AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Ministerialny nakaz lustracji SM “Hutnik”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest głęboko zaniepokojone tym co dzieje się w SM “Hutnik” w Sosnowcu, będacej “bohaterem” naszych wielu wpisów (poczynając od “Byznesy w Sosnowcu”):

Screenshot_1

Obecnie w/w Ministerstwo w piśmie przedstawia konkretne zarzuty w/w spółdzielni mieszkaniowej, których listę publikujemy poniżej,  wnioskując o przeprowadzenie lustracji tejże SM i przekazania mu protokołu polustracyjnego wraz z wnioskami:

 1)    przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni w 2011 r. na kilka dni przed datą Walnego Zgromadzenia ponad 180 osób na podstawie wadliwych czynności prawnych,

2)    zawarcia umów przedwstępnych z nowoprzyjętymi – na mocy uchwał Zarządu Nr 9 i 10 – osobami w poczet Członków Spółdzielni, zobowiązujących strony do zawarcia umów przyrzeczonych po rozpoczęciu realizacji przez Spółdzielnię inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Stańczyka”,

 3)    ograniczenia ustawowego prawa Członków Spółdzielni do wglądu lub otrzymania odpisu dokumentów Spółdzielni w zakresie określonym przepisami art 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), dalej u.s.m., co dotyczy w szczególności dokumentów księgowych, protokołów z obrad Spółdzielni oraz umów,

 4)    narażenia Spółdzielni na znaczną szkodę poprzez niekorzystne rozporządzenie mieniem Spółdzielni, polegające na sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Tadeusza Bora – Komorowskiego, będącej własnością Spółdzielni, za cenę około czterokrotnie niższą od wartości rynkowej,

 5)    braku realizacji wniosków Członków Spółdzielni o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności, bezpodstawnie uzasadniane przez Zarząd nieuregulowaniem stanu prawnego nieruchomości,

 6)    ustalania stawek opłat nieznajdujących uzasadnienia w ponoszonych kosztach,

 7)    pobierania przez Spółdzielnię opłat na fundusz termomodernizacyjny od lokatorów mieszkań, znajdujących się w budynkach, których technologia nie przewiduje podejmowania działań termomodernizacyjnych,

 8)    wykonywania prac remontowych w Spółdzielni jako podwykonawca przez członka Rady Nadzorczej – Pana Bartosza G.,

 9)    nieprowadzenia przez Spółdzielnię, stosownie do art. 4 ust. 41 pkt 1 u.s.m., odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 2 i 4 u.s.m.,

 10)   innych nieprawidłowości, tj. stosowanie przez Spółdzielnię praktyk ograniczających konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej na rynku udostępniania zasobów mieszkaniowych w celu świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych, co skutkowało nałożeniem na Spółdzielnię (a w konsekwencji na jej Członków) kary pieniężnej w kwocie 42.294 zł; organizowanie na koszt Spółdzielni różnego rodzaju imprez, w tym wyjazdowych, w których nie biorą udziału „szeregowi członkowie Spółdzielni”, zakup gadżetów oraz inne działania, które nie mają na celu organizowania życia kulturalnego Członkom Spółdzielni, lecz promocję Prezesa Zarządu (Pana Macieja Adamca) i jego najbliższego otoczenia, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie ok. 55.000 000 zł przeznaczonych na termomodernizację oraz inne remonty (w tym kwestia czy ww. uchwała została już zrealizowana oraz jakie będą w przyszłości koszty obsługi tych kredytów)

—————————————————————

 W konsekwencji wszczętego wobec ww. Spółdzielni, postępowania na podstawie art. 93a u.p.s., ustalono, że zgodnie z § 3 Regulaminu wydawania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” odpisu lub kopii dokumentów oraz udostępniania do wglądu umów zawieranych przez Spółdzielnię: „Jeżeli żądanie wydania odpisu lub kopii dotyczy dokumentu sporządzonego wcześniej, aniżeli 3 miesiące przed dniem zgłoszenia żądania, zgłaszający takie żądanie członek spółdzielni winien wykazać swój interes prawny, lub faktyczny”, co jest niezgodne z art. 81 ust. 1 u.s.m., stanowiącym, że: „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi”.

 W związku z powyższym Ministerstwo stwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu naruszyła prawo poprzez uchwalenie postanowienia § 3 Regulaminu wydawania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” odpisu lub kopii dokumentów oraz udostępniania do wglądu umów zawieranych przez Spółdzielnię niezgodnego z art. 81 ust. 1 u.s.m.

**********************************************************

Źródło, w którym jest pełna kopia listu ministerstwa:

http://lokator.manifo.com/blog/ministerstwo-nakazuje-przeprowadzenie-lustracji-sm-hutnik-

Te dziesięć punktów można uznać za “wzorzec” działania polskich SM !

One Response to “Ministerialny nakaz lustracji SM “Hutnik”

 1. Petarda

  Żądamy w/g tego wzorca przeprowadzić lustracje we wszystkich SMRP w obecności obserwatorów z Organizacji Międzynarodowych – PO LINII SPÓŁDZIELCZEJ! Bo na nasze władze nie możemy liczyć. Z mafią SMRP, nawet P. D. Tusk sobie nie poradził, chociaż ( jak mi powiedział w obecności ok. 100 osób ) próbował parę lat!!!
  Koniec wykorzystywania nas TYLKO DO PŁACENIA SKŁADEK na Organizacje Międzyn. i na goszczenie w Polsce – ZA NASZE.
  Proszę Państwa, P. Prezes Zieliński z P. Prezesem Biegańskim kontrolowali SM “Jaroty” w Olsztynie ( w sumie 7 razy ) i w tym samym czasie SM “Hutnik”. ( Mówiłam o tym P. Red. K. Górniak z TVN i P. Red. Pospieszalskiemu “Bliżej”. W posiadaniu dowodów przestępstwa, celowego nie przenoszenia własności przez Zarząd “Jarot”, utrudniania otrzymała P. Red. Bożena Dunat “NIE”) Po paszkwilu na P. Staroń w “NIE”, który się znalazł “przypadkiem” na str. KRS. Też za nasze!
  Lustratorzy w “Jarotach” nie zauważyli, uprowadzonych z kont budynków ponad 8 mln. zł premii z dociepleń budynków! Jest podejrzenie, że mój pracownik ( 1994 – 2012 ) P. P. R. Przedwojski oddał majątek spółdzielców obiekt “Muza” w obce ręce. Ja miałam za swój grunt płacić, a kolegom przekształcił – bez kasy? Właściciele spółdzielni nie mogą uzyskać dokumentów. Sprawę “zamiata pod dywan” olsztyński sąd!
  Piszę o zorganizowanej grupie przestępczej na działalność której dowody do prezydenta B. Komorowskiego, przesłał P. Bogusław Owoc.
  Czy P. Prezydent jest w tej grupie – nie wiemy. Dowody kolekcjonuje. Wiemy, że za takie zlekceważenie Obywateli, powinien stanąć przed TRYBUNAŁEM za zdradę i nieprzestrzeganie Konstytucji. Jego “zakichanym” obowiązkiem jest stanie na straży dobra Obywateli i Polski. WSTYD!
  Swoim postępowaniem zwolnił nas z bycia “grzecznymi”.
  ŻĄDAMY LIKWIDACJI OBECNEJ KN NPS, POWOŁANIE NOWEJ Z PRZEWODNICZĄCĄ P. P. STAROŃ I PROCEDOWANIE NA DRUKACH 819 I 515, ŻĄDAMY NOWYCH USTAW, CZYTELNYCH, JASNYCH, ZROZUMIAŁYCH. ZAKOŃCZENIE PRAC DO KOŃCA KADENCJI TEGO SEJMU!!!

Comments are closed.