AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Proponowane zmiany w UoSM

W piątek 21 kwietnia br Pan Poseł Jarosław Sachajko, w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 złożył w Sejmie nowy projekt nowelizacji UoSM.

J. SachajkoOto jakie zmiany, RADYKALNE ZMIANY, “niesie” ten projekt:

1)     Większa transparentność w działaniach SM.

2)    Zwiększenie uprawnień kontrolnych członka SM i członka RN.

3)    Nadanie KAŻDEMU członkowi SM obligatoryjnego „interesu prawnego” w jego sporach prawnych z organami SM.

4)   Wprowadzenie kadencyjności dla członków zarządu.

5)   Jednoznaczne określenie jakie skutki dla członka zarządu pociąga nie udzielenie mu absolutorium (skwitowania) przez Walne.

6)  Wprowadzenie REALNYCH a nie „papierowych” sankcji za nie przestrzeganie całości tej ustawy.

7)  Rozwiązanie problemu „hipotek łącznych”.

8)  Rozwiązanie problemu „zakładowców”, istniejącego od 2012 roku (to jest ok. 350 tys. mieszkań).

9) Przywrócenie możliwości uregulowania sytuacji prawnej gruntów na których stoją bloki mieszkalne.

10)  Zlikwidowanie lustracji „kolesiowskiej”.

W/w zmiany są najważniejszymi, ale to w zasadzie “czubek góry lodowej” zmian jakie uchwalenie tego projektu wniesie w relacjach członek SM – organy SM.

13 Responses to “Proponowane zmiany w UoSM

 1. Petarda

  Zawsze jest nadzieja i ja nią obdarowuję.
  Nie zgadniecie, kto jest autorem tego listu z dn. 1.01.13 r.

  “Witam w Nowym Roku, Pani Iwonko!
  Raduje się serce, raduje się dusza, gdy czytam z jakim zapałem i energią walczy Pani o naszą wspólną sprawę. Gdyby chociaż 1/10 spółdzielców tak postępowała, to nie było by żadnego problemu z preziami, bo ich żywot jako prezio, byłby bardzo krótki. Śp. ks. Tischner stworzył pojęcie tego naszego wspólnego nieszczęścia, a brzmi ono: HOMOSOWIETICUS. Opis tu chyba niepotrzebny, bo sama nazwa mówi wszystko. Co prawda, są tacy którzy autorstwo tego pojęcia przypisują jakiemuś Ruskowi, ale on go przejął właśnie od ks. Tischnera. Ks. Tischner stworzył dla tego stwora, też modlitwę: „Spraw, o dobry Boże, aby im się CHCIAŁO CHCIEĆ”. I to jest właśnie sedno naszego problemu – aby spółdzielcom chciało się chcieć być gospodarzami swojej własności i w końcu tak się stanie. Dlatego nie tylko P. Stanisław, ale i inni nie mają racji mówiąc, że nie wierzą w żadne pozytywne zmiany na lepsze. „Kropla drąży skałę” i to musi być naszą dewizą”

  Spółdzielcy do dzieła, nikt za Was nie pogoni gangsterów, chuliganów ze SMRP!

 2. Marcus

  Panowie “Zbychu” i “Inżynier”.
  “Nałóżcie”sobie nowe brzmienie poszczególnych artykułów UoSM po ewentualnym uchwaleniu tej poprawki na całość tej ustawy o SM, skorelujcie je z przepisami UPS w nowym brzmieniu i dopiero wtedy zobaczycie EFEKT.

 3. Inzynier

  Hmm… proszę wytlumaczcie mi… o co chodzi z tymi wspolnotami z mocy prawa. Przecież ta ustawa nic nie zmienia a nawet jest malutkim krokiem wstecz. Przeciez rowniez teraz ponad 50% odrebnych własności moze zalozyc wspolnote. A maly krok w tyl to fakt ze do wniosku o zwolanie zebrania obecnie wystarczy 10% a wy chcecie zrobic 20%.
  Co do kwestii rozliczania sie z funduszu remontowego to chyba zaczepniete troszke ze slynnego bubla PiS z ubieglego roku.
  Jednak najwazniejsze jest to ze pisiorki nadal podobno próbują napisac swoja ustawe. Wiec logiczne jest ze tej nie przepchna a swoja beda pisac do konca kadencji. Wszystko jest jasne…

  • Marcus

   Szanowny Panie.
   Proszę jeszcze raz pomalutku i DOKŁADNIE przeczytać projekt. Szczególnie te art, 24^1 i 24^2 i porównać z obecnym art. 24^1. Już pan widzi swój błąd?

 4. Zbychu

  Szanowny Panie MacEloe .

  MacEloe
  11 hours ago Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  Co akapit to „logika”. Cały problem w tym, że to co Pan piszesz z logiką nie ma nic wspólnego. Zresztą jak każda manipulacja, polegająca na wyrywaniu zdań z kontekstu.

  Zawsze można powiedzieć, że coś jest nielogiczne
  jak i logiczne – wszystko zależy od okoliczności
  (dotyczy to też manipulacji).

  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

  To nie jest tak ,że kwestionuję projekt, lecz jedynie zwracam uwagą na konieczność doprecyzowania niektórych przepisów zwłaszcza tych mających na celu ochronę praw właścicieli nie będących członkami spółdzielni. Każda zmiana korzystna (a jest ich w projekcie mnóstwo) dla zwykłych – szeregowych członków i nie członków jest lepsza niż trwanie w obecnych, tak ułomnych przepisach prawa spółdzielczego pozwalających na wszechwładzę zarządu
  i podległych im rad nadzorczych, pracowników oraz na eliminacji członków i nie członków w zakresie ich praw właścicielskich w zarządzaniu spółdzielnią, nieruchomością w której zamieszkują . Przecież ustawodawcy nikt nie może zabronić dania pewnych uprawnień – nawet nie członków zwłaszcza dla nich korzystnych i nie uszczuplających uprawnienia członków spółdzielni , nie mających dla nich żadnego znaczenia.

  Członkowie spółdzielni mają możliwość do zapoznania się z dokumentami źródłowymi bez ponoszenia kosztów. Przecież wszyscy znają kreatywność zarządów, rad nadzorczych w obchodzeniu prawa, które są uwypuklane nawet na stronie tego forum.

  Zwykła ludzka uczciwość tego wymaga, aby osoby takie miały również dostęp – bez kosztów do faktur, uchwał organów spółdzielni w sprawach które ich dotyczą i za które ponoszą koszty (mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego użytkowania, koszty wynagrodzeń pracowników biorących udział w zarządzaniu ich współwłasnością, bo bez dostępu
  do nich nie ma możliwości sprawdzenia rzetelności dokonanych naliczeń, rozliczeń oraz sprawdzenia poprawności sprawozdania ( równość praw – członek spółdzielni ma taką możliwość, w dobrych wspólnotach też są takie możliwości).
  Czym innym jest cała nieruchomość, a części wspólne nieruchomości oraz mienie wspólne przeznaczone do wspólnego użytku (koszty remontu konkretnego lokalu też można ująć w koszty całej nieruchomości, do ewidencji kosztów eksploatacji i utrzymania też można wcisnąć wszystko – jeśli tylko ktoś wystawi fakturę, rachunek .
  Nawet w wspólnotach zdarzają się takie rzeczy jak zawyżanie kosztów o czym wiele osób także wie ze swojego doświadczenia).
  Co z tego, że nie członek otrzyma sprawozdanie jak nie będzie mógł sprawdzić bez kosztów jego wiarygodności – materiałów źródłowych (uchwały, faktury, umowy).

  Logika o której Pan wspomina oraz doświadczenie życiowe wskazuje, że jawności najczęściej obawiają się ludzie
  mający coś na sumieniu – nieuczciwi.

  Nie ma lepszego uzasadnienia do wprowadzenia projektu niż twierdzenia wynikające z uzasadnień – korzystne dla członków i nie członków posiadających tytuły do lokali..
  (uzas. proj; “Podobną funkcję ma pełnić ust. 45, który umożliwi kontrolę właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni nad przepływami finansowymi i zarządzaniem przez spółdzielnię ich majątkiem”).
  45. Spółdzielnia jest zobowiązana składać właścicielom lokali niebędącym jej członkami, roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności w obrębie nieruchomości, w których znajdują się te lokale.”;
  4) w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
  „11. Różnice z tytułu, o którym mowa w ust. 1 są podawane dla każdej nieruchomości oddzielnie w rocznym sprawozdaniu z działalności finansowej spółdzielni sporządzanym zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”
  d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 – 8 w brzmieniu:
  ,,4. W części ogólnodostępnej strony internetowej udostępniane są w szczególności: statut spółdzielni, regulaminy, informacje dotyczące struktury organizacyjnej spółdzielni, dane adresowe i kontaktowe, skład organów
  i numer krajowego rejestru sądowego oraz ewidencja i rozliczenia, o których mowa w art. 4 ust. 41, zawiadomienia o planowanych przetargach i ich wynikach.

  (Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2015 r. Sygn. akt II Ca 213/14, Wyrok Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie o sygn. II Ca 8/10;”
  w którym czytamy; “że dla zapewnienia jasności rozliczeń w zakresie zarządu lokalami, koniecznym jest prowadzenie, poza księgowością wymaganą stosownymi przepisami, również ewidencji pozaksięgowej w odniesieniu do każdej nieruchomości wchodzącej w zakres posiadania spółdzielni, wymaganej we wspólnotach mieszkaniowych. Dopiero prawidłowo prowadzone księgowość „urzędowa” i ewidencja poza księgowa pozwala na czytelność rozliczeń”,

  oraz (patrz: zagadnienie prawne przedstawione SN – Sygn. akt III CZP 78/16 :„ Zważywszy na regulację art. 27 usm dla zapewnienia przejrzystości rozliczeń wydaje się, że koniecznym jest prowadzenie ewidencji księgowej dla każdego z lokali stanowiących zasoby spółdzielni oraz tych ,które
  stanowią odrębną własność, według ewidencji prowadzonej jak we wspólnotach mieszkaniowych. Na taki wymóg wskazuje wprost art. 29 ustawy o własności lokali”.

  Z poważaniem Zbychu.

 5. Zbychu

  Na Marginesie Szanowna Pani Temido !!!

  d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 – 8 w brzmieniu:
  ,,4. W części ogólnodostępnej strony internetowej
  udostępniane są w szczególności: statut spółdzielni,
  regulaminy, informacje dotyczące struktury organizacyjnej
  spółdzielni, dane adresowe i kontaktowe, skład organów
  i numer krajowego rejestru sądowego oraz ewidencja
  i rozliczenia, o których mowa w art. 4 ust. 41,
  zawiadomienia o planowanych przetargach i ich wynikach.

  EWIDENCJE JAKIE SPÓŁDZIELNIA POWINNA PROWADZIĆ
  – oprócz wymienionych w/w art.

  Wyrok S. O w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2015 r.
  – Sygn. akt II Ca 213/14

  W zakresie tego ostatniego obowiązku wskazać należy, że
  w związku ze zróżnicowaniem obowiązków członków
  i nie-członków spółdzielni w zakresie wnoszenia opłat
  na rzecz spółdzielni oraz w związku z koniecznością zapewnienia rozliczeń właściwych dla sytuacji, gdy została ustanowiona odrębna własność lokali oznacza to w praktyce obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową osobnych ewidencji przychodów i kosztów:

  – związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali
  stanowiących własność osób innych niż spółdzielnia
  mieszkaniowa (każdego osobno),

  – kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
  nieruchomości wspólnych (dla każdej z nich osobno,
  zgodnie z zasadą określoną w art. 29 u.w.l.),

  – kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
  nieruchomości stanowiących w całości w całości
  mienie spółdzielni (art. 4 ust. 2 u.s.m.) dla spółdzielni,
  jako całości,

  – kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
  nieruchomości stanowiących w całości mienie
  spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego
  korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych
  budynkach lub osiedlu (art. 4 ust. 4 u.s.m.) osobno dla
  każdej nieruchomości.

  Z wyrazami Szacunku – Zbychu.

  • MacEloe

   Co akapit to “logika”. Cały problem w tym, że to co Pan piszesz z logiką nie ma nic wspólnego. Zresztą jak każda manipulacja, polegająca na wyrywaniu zdań z kontekstu.

 6. Zbychu

  Szanowna Pani Temido.

  Odpowiedź II. LOGIKA !

  dodaje się art. 82a w brzmieniu:
  „1. Członkowie spółdzielni posiadający prawo do lokalu znajdującego się w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię mają prawo organizować się w społeczne grupy inicjatywne składające się, z co najmniej 5 osób.
  2. Celem działalności społecznej grupy inicjatywnej jest aktywizacja członków spółdzielni poprzez bezpośredni udział członków grupy w procesie zarządzania nieruchomością obejmującą ich lokale.
  7. Grupa inicjatywna jest organem powoływanym uchwałą członków, którzy ją organizują. Uchwała określa obszar działania grupy, jej skład osobowy oraz reprezentujących ją przedstawicieli.
  9. Rozwiązanie grupy inicjatywnej następuje w wyniku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie lub gdy skład grupy liczy mniej niż 4 osoby.
  10. Grupa inicjatywna jest uprawniona do przedstawiania organom spółdzielni mieszczących się w granicach zarządu zwykłego postulatów i wniosków związanych z administracją i eksploatacją nieruchomości objętej zakresem jej działania. Organy spółdzielni są obowiązane do wdrożenia do realizacji bez zbędnej zwłoki przedstawionych przez grupę postulatów. W przypadku zastrzeżeń do ich zasadności organy spółdzielni przedstawiają walnemu zgromadzeniu wniosek o zwolnienie z obowiązku wykonania postulatów grupy inicjatywnej. Uchwała walnego zgromadzenia jest decyzją ostateczną.

  LOGIKA mówi, że do grupy wchodzą oraz wszelkie uprawnienia przysługują tylko i wyłącznie CZŁONKOM
  – jest to typowe zapisy (takie jakie sobie życzyłby
  KRS oraz Związki rewizyjne) mający na celu wyeliminowanie właścicieli – nie członków zwłaszcza z udziału w decyzjach dotyczących ich własności (na własność składa się lokal wyodrębniony wraz z udziałami, prawa majątkowe – KASA).
  Nie zmienia to faktu nawet uzyskania uzyskanie zgody większości osób będących właścicielami lokalu.
  Wystarczy tylko aby większość była członkami spółdzielni
  i ta większość wyrazi zgodę , a właścicieli będących w mniejszości nawet nie ma potrzeby pytać – bo i po co .
  Ta większość może nawet przyjąć, że nie należy się pozostałych pytać , bo i po co jak i tak ich zgoda jest zbędna .

  LOGIKA i jeszcze raz LOGIGA.
  O wielkości człowieka wcale nie świadczy to, że popełnia błędy, ale to , że potrafi się do nich przyznać
  i je naprawić , a małości, że w nich trwa !!!!!

  TO NIE JEST DEMOKRACJA , to nie ma nic wspólnego z państwem obywatelskim – TO JEST DYKTATURA !
  TO JEST TWORZENIE KOLEJNEJ „KASTY NADZWYCZAJNEJ NADLUDZI” „ przewodniej sile narodu – niczym PZPR”.
  Reasumując ; dla osób właścicieli lokali (wyodrębnionych) nie będących członkami – nic się nie zmienia).

 7. Zbychu

  SZANOWNA PANI TEMIDO.

  Odpowiedź. I. LOGIKA !!!
  Najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie członków ,
  a więc wspólnie wszyscy członkowie spółdzielni.

  Wyrok SN z dnia9 maja 2012 r, – sygn. akt V CSK 234/11 Sąd Najwyższy zważył, co następuje: „Ponadto, w związku z wyrażoną w art. 6 ust. 1 u.s.m. zasadą tzw. bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni wskazać należy, że wprawdzie w przepisie tym ustawodawca określił, iż różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym, to jednak nie oznacza to, że przychody te nie są brane pod uwagę przy ustalaniu dochodu spółdzielni”…. „Obecnie, w wyniku zmian art. 4 i art. 6 ust. 1 dokonanych powołaną ustawą zmieniającą, zasada ta została odniesiona do poszczególnych nieruchomości.

  Wyrok SN z nnia 25 lipca 2013 r. – Sygn. akt II CSK 678/12: „Nowelizacja art. 6 u.s.m., która weszła
  w życie z dniem 31 lipca 2007 r., zastąpiła dotychczasową kategorię „kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi” – „kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości”… „Pożytki i inne przychody
  z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej”,
  (Patrz także: Wyrok SA w Warszawie z 6 września 2013 r., sygn. akt I ACa 458/13, Lex nr 1369267; zob. też: R. Dziczek, Spółdzielnie… Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2015 roku Sygn. akt I C 885/14 , Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 03 listopada 2015 roku Sygn. akt I C 616/15, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r.- Sygn. akt I ACa 907/13).

  Czyli wszystkim będącym na WALNYM ZGROMADZENIU
  I PODNOSZĄCYM RĘKĘ „ ZA” – należy się grzywna
  po 6 koła – każdemu – NO TO SĄD SIĘ UCIESZY !

  LOGIKA jeszcze raz LOGIKA .

 8. Zbychu

  NAMIASTKA – tylko namiastka zmiań !!!!!!!!!!!!!!!

  UWAGA PIERWSZA !
  8) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:
  „1. Członkowie spółdzielni posiadający prawo do lokalu znajdującego się w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię mają prawo organizować się w społeczne grupy inicjatywne składające się, z co najmniej 5 osób.
  10. Grupa inicjatywna jest uprawniona do przedstawiania organom spółdzielni mieszczących się w granicach zarządu zwykłego postulatów i wniosków związanych z administracją
  i eksploatacją nieruchomości objętej zakresem jej działania. Organy spółdzielni są obowiązane do wdrożenia do realizacji bez zbędnej zwłoki przedstawionych przez grupę postulatów.
  W przypadku zastrzeżeń do ich zasadności organy spółdzielni przedstawiają walnemu zgromadzeniu wniosek o zwolnienie
  z obowiązku wykonania postulatów grupy inicjatywnej.
  Uchwała walnego zgromadzenia jest decyzją ostateczną.

  Te przepisy są nieprzemyślane, a może przemyślane ( jak to bywa u niektórych członków posiadających spółdzielcze tytuły do lokali) aby pozbawić nie – członków będących właścicielami realnego wpływu na współwłasność jakim
  jest udział w nieruchomości wspólnej właściciela.

  Już sobie wyobrażam jak paru cwaniaków – członków z grupy ubzdura sobie prawo decydowania o pomieszczeniach wspólnym i pozbawia takie osoby choćby przez decyzję o wynajmie pomieszczenie członkom, pozbawiając możliwości korzystanie właścicieli lokali nie będących członkami.

  Znam taki przykład : jak to właściciele ( nie członkowie) na własny koszt położyli sobie płytki na balkonie przynależnym do lokalu , zapłacili za robociznę z własnej kieszeni ,
  a członkowie – cwaniacy z funduszu remontowego nieruchomości podstawowej !!!!!!!!!

  UWAGA DRUGA !
  3) w art. 4
  45. Spółdzielnia jest zobowiązana składać właścicielom lokali niebędącym jej członkami, roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności w obrębie nieruchomości, w których znajdują się te lokale.”;

  A co będzie jak spółdzielnie nie zechce złożyć sprawozdania – KARY ŻADNEJ – skąd to znamy – znowu zapomnieli o karach
  dla – właśnie dla kogo : spółdzielni czy zarządu ?
  (przypomnienie – pracownik jest osobą trzecią w stosunku
  do spółdzielni – Wyrok SN jest w tym temacie
  Jest też wyrok, „że członek spółdzielni jest osobą
  trzecią w stosunku do spółdzielni” ).

  Panie POŚLE – TO KOGO MAM POZWAĆ DO SĄDU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ???
  – KTO PONIESIE KARĘ JAK ZARZĄD NIE ZECHCE ZŁOŻYĆ
  SPRAWOZDANIA ???

  A może by tak za niezłożenie sprawozdania właścicielowi – dołożyć spółdzielni tak – 10 tysięcy KARY ?????
  Dlaczego zwykły członek ma płacić za coś na co nie ma wpływu – nie należy do jego obowiązków !!!
  – chyba , że jak wszędzie wpisać „ ZARZĄD Spółdzielni”
  który jak wiadomo reprezentuje spółdzielnię
  na zewnątrz i bierze kasę za pracę w ramach zarządzania.

  UWAGA TRZECIA ! Furtka do okradania właścicieli nie-członków przez członków>

  4. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

  W wydatkach czy kosztach – patrz art.4 ust.4 obecnej USM ?

  Wydatki co zupełnie coś innego niż koszty – czyli co osoby zachłanni członkowie spółdzielni będą zarabiać
  na nie-członkach będących właścicielami ?
  Takie typowe dla komunistów !!!

  Może uczciwiej byłoby, aby członkowie sobie ogrodzili
  te nieruchomości i udostępnili tylko sobie przecież
  nie ma potrzeby korzystania z nieruchomości na której
  rośnie tylko trawa czy krzewy (a na tabliczce wystawionej
  przez spółdzielnię jest napis „ zakaz wchodzenia
  na trawnik”, „Zakaz deptania murawy”, czy też „zakaz
  leżakowania” itp..)!

  -WYROK TK z dnia 8 października 2015 r.- Sygn.akt SK 11/13 :
  Mianowicie art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m. (w aktualnym
  brzmieniu) nie stanowi już o obowiązku uczestniczenia
  w „wydatkach”, lecz mówi o obowiązku uczestniczenia
  „w pokrywaniu kosztów”, jakie są związane z eksploatacją
  i utrzymaniem nieruchomości, w której znajduje się lokal
  danej osoby, oraz innych nieruchomości stanowiących mienie
  spółdzielni. Ponadto, co wprost wynika z art. 4 ust. 63
  u.s.m., opłaty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele
  określone w art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m., tj. wyłącznie na
  pokrycie „kosztów” eksploatacji i utrzymania. Spółdzielnia
  nie może zatem ustanawiać ani pobierać żadnych dodatkowych
  opłat, choćby były one przewidziane w statucie (zob. K.
  Pietrzykowski, [w:] System prawa prywatnego. Prawo
  rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012, t. 4, s. 382).
  Pojęcie „koszty”, użyte w aktualnym brzmieniu art. 4 ust.
  1-2 i 4 u.s.m., jest przy tym pojęciem węższym od pojęcia
  „wydatki”. Jak zauważa się w doktrynie, „pozwala to
  odnieść obowiązki członka do koniecznych kosztów, a nie do
  wydatków, które nie są konieczne, albo takich, które
  polegają na wydatkowaniu w określonym czasie kwot, które
  później podlegają zwrotowi” (E. Bończak-Kucharczyk,
  Spółdzielnie…). Innymi słowy, „wymienione osoby mogą
  obarczać obowiązki finansowe tylko w granicach kosztów
  działania spółdzielni. Natomiast nie mogą obciążać ich
  takie świadczenia pieniężne, które prowadziłyby do
  gromadzenia przez spółdzielnię zasobów finansowych
  nieuzasadnionych bieżącymi potrzebami spółdzielni” (A.
  Stefaniak, Prawo spółdzielcze…). Wysokość opłat
  eksploatacyjnych należy w ten sposób kalkulować, aby nie
  powstawała różnica między wysokością kosztów i przychodów
  (zob. R. Dziczek, Spółdzielnie…, s. 188).

  Panie POŚLE a co będzie jak ubzdurają sobie członkowie na takiej działce aby ją częściowo zabudować np. garażami, albo cwaniacy (członkowie) z organów posadowią przy granicy działki dwie ławeczki (albo zrobią piaskownicę dla piesków) i będą zaliczać tą działkę do wspólnego użytku ???
  CZYLI:
  Będą wzbogacać swój majątek kosztem właścicieli nie-członków
  a nie członkowie – właściciele nie będą mieć żadnego prawa
  do takiego majątku !!!

  UWAGA CZWARTA ! BEZ kary nie ma winny .

  A może by tak wpisać podobną treść jak w przedwojennej ustawie o spółdzielniach:
  „ w sprawach nieuregulowanych w ustawie o spółdzielniach
  mieszkaniowych i ustawie prawo spółdzielcze ;
  o odpowiedzialności członków organów spółdzielczych,
  pełnomocników spółdzielni , lustratorów stosuje się
  odpowiednio przepisy : kodeksu karnego”
  oraz dodać (aby członkowie organów i pełnomocnicy nie
  KŁAMALI – BEZCZELNIE)
  ” kto będąc członkiem organy spółdzielni nie udostępnia
  ewidencji przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania
  o których mowa w art: 4 ust. 1, 2, 4 osobom uprawnionym
  w tych artykułach podlega karze grzywny w wysokości
  5 000 złotych.”
  i
  ” Kto będąc członkiem organu spółdzielni, jej
  pełnomocnikiem będąc radcą prawnym :adwokatem,
  upoważnionym pracownikiem w postępowaniu sądowym
  nie przedstawia Sądowi rzeczywistych kosztów
  wynikających z ewidencji eksploatacji i utrzymania
  o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 podlega karze
  w wysokości 5 000 złotych.
  Karę zasądza Sąd prze którym toczy się postępowanie. “

  • TEMIDA

   Proponuję, żeby Kolega przeczytał projekt jeszcze raz bardziej uważnie i ze zrozumieniem, bo my naprawdę nie dysponujemy takim komfortem czasowym, żeby odnosić się indywidualnie do zarzutów każdego, kto prędzej działa niż myśli. Odniosę się więc tylko do dwóch zarzutów Kolegi:

   Odnośnie grupy inicjatywnej Art. 8 z indeksem 2a pkt. 6:
   Powołanie grupy inicjatywnej wymaga pisemnej zgody, co najmniej połowy wszystkich osób posiadających prawo do lokalu znajdującego się w nieruchomości, o której mowa w ust. 5 ( osób – nie tylko członków)

   Odnośnie kar art. 27 z indeksem 3:
   Ust 1. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni zobowiązanym na podstawie prawa: 1) dopuszcza do tego, że zostają naruszone zapisy niniejszej ustawy (wszystkie) w tym w szczególności…,
   – podlega karze grzywny nie niższej niż 5 tysięcy złotych.

   Art 8 z indeksem 5:
   Członek spółdzielni mieszkaniowej ma interes prawny w skarżeniu uchwał i działań organów spółdzielni przed sądami powszechnymi, jeżeli naruszają one prawo lub statut spółdzielni. Interes prawny w skarżeniu uchwał i działań spółdzielni przysługuje również właścicielowi lokalu wyodrębnionego, uprawnionemu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którzy nie są członkami spółdzielni, jeśli naruszają one ich prawo wykonywania własności lub stanowią ingerencję w jego własność.

   Kolego należy włączyć sprawność logicznego wiązania (kojarzenia)ze sobą postanowień niniejszego projektu jak zresztą każdych przepisów prawa.
   Ps. Odnośnie wspólnoty to decyzja o wysokości opłat we wspólnocie zapada większością głosów właścicieli bez względu na to, czy zarządza nią spółdzielnia czy komercyjny podmiot.

 9. TEMIDA

  Projekt proponuje jeszcze jedno istotne i nowe rozwiązanie. Co roku będzie oceniana praca członków rad nadzorczych. Decyzja walnego odmawiająca udzielenia absolutorium członkowi rady odwoła go z pełnionej funkcji a w jego miejsce wejdzie osoba, która w głosowaniu uzyskała kolejną kwalifikowaną liczbę głosów. Jeśli absolutorium nie uzyska cała rada, zarząd będzie zobowiązany do zwołana nadzwyczajnego walnego w celu przeprowadzenia wyborów.

  Z większości doświadczeń wynika, że to rady nadzorcze są bezwolnym narzędziem w rękach zarządów ale są też spółdzielnie, w których właśnie rada nadzorcza kieruje się gangsterskim kodeksem. Na konferencję przyjechali ludzie z gliwickiej spółdzielni, w której rada powołuje tylko jednego prezesa i wymienia go jeśli ten się na nich stawia (wymieniła tak już 5 prezesów). Wymóg dwuosobowej reprezentacji realizowany jest za pośrednictwem pełnomocnika spółdzielni. Funkcję pełnomocnika pełni przychylna radzie sekretarka prezesa z podstawowym wykształceniem. Ta gotowa jest na wszystko. Ostatnio obtłukła mieszkankę, która jako członek spółdzielni poprosiła o udostępnienie jej do wglądu dokumentów spółdzielni. Małżonek poszkodowanej jest radcą prawnym. Toczy się proces. Sąd ma wątpliwości do wiarygodności protokołu policji i obdukcji medycznej.

  Do tej pory odwołanie członka rady nadzorczej było niemożliwe. Odwołać go mogło 2/3 członków spółdzielni. Taka frekwencja na walnym jest nieosiągalna.Tak się sitwa spółdzielcza zabezpieczyła przed swoimi mocodawcami. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych decyzje walnego są ważne bez względu na ilość uprawnionych do głosowania, którzy w nim uczestniczą. Żeby nie było wątpliwości projekt wyłącza przepis ustawy Prawo spółdzielcze, który zabezpiecza nietykalność członków rad nadzorczych kwalifikowanym kworum 2/3 głosów niezbędnych do ich odwołania.

Dodaj komentarz