AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Rozliczenie CWU

Przedstawiamy z zaprzyjaźnionej strony bardzo dobry przykład okradania mieszkańców SM na opłatach za CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ.

http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/item/1511-porownanie-rozliczenia-cieplej-wody-dokonanego-przez-bsm-oraz-ustawowego-przyklad-reklamacji.html

“Porównanie rozliczenia ciepłej wody dokonanego przez BSM oraz ustawowego. Przykład reklamacji

Poniżej tabela zawierająca porównanie rozliczenia kosztów ciepłej wody według systemu spółdzielni BSM oraz zasad ustawowych określonych w art. 45a prawa energetycznego.

Poniżej przykładowe rozliczenie kosztu podgrzania wody wykonane przez spółdzielnię BSM


Wnioski:

W systemie rozliczenia ciepłej wody zastosowanym przez zarząd BSM opłata za wodę narasta proporcjonalnie do metrażu lokalu. Różnica staje się drastyczna w szczególności w przypadku większych lokali z odnotowanym małym zużyciem ciepłej wody.

Artykuł 45a prawa ustawy prawo energetyczne zobowiązuje zarządcę do rozliczenia kosztów podgrzania wody na podstawie wskazań wodomierzy w lokalu, ewentualnie w oparciu o liczbę domowników. Art. 45a nie przewiduje naliczania opłaty proporcjonalnie do metrażu lokalu.

W omawianym przypadku na wysokość opłaty za ciepłą wodę dodatkowo rzutuje procentowy udział kosztu określonego jako tzw. koszty stałe. Im wyższe koszty stałe dla budynku (liczone proporcjonalnie do metrażu lokalu) tym wyższa opłata za wodę – niezależnie od jej rzeczywistego zużycia. W konsekwencji takiego pozaustawowego rozliczenia – wbrew założeniom ustawodawcy o kształtowaniu energooszczędnych zachowań – użytkownik nie ma motywacji do racjonalnego gospodarowania wodą, bowiem naliczana tym systemem opłata przestaje zależeć od realnego zużycia wody.

Reasumując: dokonane rozliczenie jest sprzeczne z art. 45a ustawy prawo energetyczne, co daje użytkownikowi lokalu podstawę do żądania korekty rozliczenia kosztów zużycia ciepłej wody i naliczenia opłaty zgodnie z art. 45a – na podstawie wskazań wodomierza lub liczby domowników.

Oprócz żądania korekty rozliczenia, właściciele lokali mają obowiązek interesować się kosztami zakupu ciepła do ogrzewania oraz podgrzania wody. Znowelizowany art. 45a umacnia prawa właścicieli i członków SM, gdyż zobowiązuje zarządcę do ograniczania nadmiernego zużycia ciepła w budynku. W przypadku stwierdzenia zużycia powyżej 0,4 GJ na m3 kubatury budynku lub 0,3 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody – zarządca jest zobowiązany podjąć działanie redukujące energochłonność nieruchomości, poprzez np. modernizacje instalacji, docieplenia oraz redukcję zbędnej mocy zamówionej.

By skuteczniej dyscyplinować zarządcę do gospodarki zgodnej z art. 45a upe i oczekiwaniami mieszkańców, niezbędne jest żądanie dokumentów umożliwiających analizę kosztów, tj. umowy na dostawę energii cieplnej oraz faktur wystawionych przez dostawcę w sezonie grzewczym. By rzetelniej ocenić rozliczenia zarządcy uzasadnione jest żądanie umowy oraz faktur za trzy ostatnie sezony grzewcze. Zapoznanie się z danymi dotyczącymi m.in. mocy zamówionej dla budynku oraz rzeczywistego zużycia ciepła pozwoli na precyzyjniejsze formułowanie zaleceń dla zarządcy.

Podstawa prawna żądania faktur i umów: artykuł 8[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Art.  8[1].   

 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
 3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

By uzyskać wgląd do faktur i umów należy złożyć (lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) za pokwitowaniem odbioru pisemny wniosek, wskazując rodzaj dokumentów do wglądu oraz jednocześnie wyznaczając zarządowi termin na ich przygotowanie i udostępnienie.

W przypadku faktur i umowy na dostawę ciepła do jednego bloku wystarczającym czasem jest wyznaczenie 7 dni. Wskazanie terminu we wniosku jest niezbędne bowiem ustawodawca tego nie określa, więc nieuczciwe zarządy spółdzielni co do zasady próbują utrudniać i odwlekać udostępnienie dokumentów poprzez opieszałość albo nieodpowiadanie na wnioski.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd SM nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić osobie uprawnionej (członek spółdzielni) dokumentów wymienionych w art. 8[1]. Wszelkiego rodzaju odmowy uzasadniane np. “tajemnicą handlową”, “niewyrażeniem zgody przez wystawcę faktury” itp. są bezprawne. Przy takim zachowaniu zarządu należy wysłać ponowne wezwanie do udostępnienia dokumentów z ostrzeżeniem o skierowaniu wniosku o ukaranie na podstawie art. 27³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku dalszego nieudostępniania dokumentów.

Zarząd spółdzielni nie może żądać absolutnie żadnych opłat za przygotowanie dokumentów oraz za sam wgląd, czy samodzielne fotografowane (skanowanie). Może co najwyżej domagać się opłaty za sporządzenie kserokopii – ale i tak w stawce nie wyższej niż rzeczywisty koszt materiałów (zrzeszeni członkowie SM są współwłaścicielami majątku a SM nie może zarabiać na członkach). Jeżeli w odpowiedzi władz SM na wniosek o udostępnienie pojawią się wymienione bezprawne warunki należy je zinterpretować jako formę odmowy udostępnienia dokumentów – i adekwatnie, oprócz ścieżki cywilnej (wniosek do sądu KRS o zobowiązanie do udostępnienia), złożyć na policję wniosek o ukaranie na podstawie art. 27³ ustawy o spółdzielniach.

Poniżej brzmienie 27³ w zakresie dotyczącym sankcji za nieudostępnianie dokumentów:

Art.  27³.

Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81,

2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4

– podlega karze grzywny.

Autor: Stanisław Bartnik. tel. 605 24 98 27, e-mail. stanislawbartnik@slonecznystok.pl”

***************************************

Na stronie z której jest powyższy artykuł, są pod nim umieszczone GOTOWE wnioski do pobrania, aby móc zakwestionować rozliczenie naszego rachunku za CWU.

6 Responses to “Rozliczenie CWU

 1. Petarda

  Problemy dopiero się zaczną, bo docieplenia budynków w SM w programie 2002-2011 na co poszły mld. zł. z budżetu państwa
  ( na pożyczkach u światowej lichwy ) ODBYWAŁY SIĘ BEZ ŻADNEJ KONTROLI.
  Tylko na kombinacjach z użytym styropianem gorszej jakości – właściciele stracili mln. zł. JAK DONOSZĄ MI WYBORCY.
  Pisaliśmy o tym wielokrotnie.
  CO SIĘ DZIWIĆ JAK WŁADZA W SM OD PONAD 20 LAT, TO KŁAMCZUCH, TW, KAPUŚ, SB-EK I DRUGI, ZŁODZIEJ DÓBR INTELEKTUALNYCH – UKRADŁ KOBIECIE PRACĘ DOKTORSKĄ. PROKURATURA OBIECAŁA ŚCIGANIE CHULIGANA. OBIECAŁA – OBIECANKI, CACANKI.

  Prosiłam P. P. M. Morawieckiego o spotkanie z nami – mld. zł. bez kontroli, uprowadzone w dotacjach państwa na budownictwo spółdzielcze, zbywanie gruntów dla prezesów za 2% wartości. Niestety jak na razie Mafia Amber – Gold w SMRP, WSI pro civili Komorowski i spółka, Skokowa – mają zielone światło. POPIS – trzyma rękę na pulsie, aby nic się nie zmieniło.

  http://osiedlezaciszewaw.pl/?p=4027

 2. Petarda

  LISTY OD SPÓŁDZIELCÓW.
  SZASTAJĄ PIENIĘDZMI NA LEWO I PRAWO
  OBIEKTY NP. “MUZA” OLSZTYN ODDAJĄ W OBCE ŁAPY, UPROWADZAJĄ PREMIE OD PAŃSTWA NA DOCIEPLENIA, KONFERENCJE, RAUTY, SPONSORING ITD. A WŁAŚCICIEL NAZYWAJĄ DŁUŻNIKAMI.
  PREZENTY DLA OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH – “BY NIE DOGONILI KRÓLICZKA”.
  W ZAŁOŻENIACH MIAŁO BYĆ WSPIERANIE SIĘ NAWZAJEM, A NIE
  SPONSORING OPRAWCÓW, CHULIGANÓW, NIEUDACZNIKÓW, ZŁODZIEI.

  STOWARZYSZENIE RADOMIANIE RAZEM

  Szanowny Panie Kazimierzu Woźniak Prezesie SBM Łucznik w Radomiu ! Szanowny Panie Hubercie Maksymilianie Kaczmarski wiceprezesie ds. technicznych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej !!!

  Lansowana przez obu Panów wzniosła i patetyczna akcja DOTYCZĄCA pomocy bezdomnym radomskim pieskom w ilości 600 sztuk winna być finansowana z wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej organizacji o nazwie Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT w Radomiu ulica Czachowskiego 34A oraz zleceń pozyskiwanych ze spółdzielni mieszkaniowych przez tą organizację.

  Organizacja ta w gospodarce rynkowej jest niepotrzebnym i zbędnym tworem sponsorowanym przez członków-pracodawców-chlebodawców radomskich spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych okolic Radomia, ludzi starych, biednych, niepełnosprawnych, niezamożnych i wiążących koniec z końcem. Ten zbędny twór jest utrzymywany sztucznie na rynku dzięki wstawiennictwu prężnego lokalnego lobby prezesowskiego

  OTO SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW STATUTOWYCH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SP INWESTPROJEKT W RADOMIU
  Kaczmarski Hubert Maksymilian, Woźniak Eugeniusz Jacek, Grzmil Bogdan Jan, Jonasiak Lech Kazimierz, Wielgosik Elżbieta, Gogacz Andrzej, Kowalik Bogusław Sylwester, Łepecki Fabian Krystian, Zawadzak Tomasz, Dąbrowski Wiesław, Nowak Piotr, Zagdański Waldemar Józef, Wąsik Grzegorz. Kaca Małgorzata Ewa, Skałecki Franciszek Józef, Ługowska Anna Maria, Kowalik Rafał Grzegorz
  http://www.temidacontrasm.info http://www.slonecznystok.pl >>> opracowania Stanisława Bartnika

  Wchodzimy na dowolną przeglądarkę w internecie. Wpisujemy w okno dialogowe imię i nazwisko delikwenta z powyższej poważnej listy i od razu orientujemy się z jak poważnym fachowcem mamy do czynienia.

  Dziś 03 grudnia 2017 roku. W dniu dzisiejszym obchodzi swoje urodziny Pani Ewa Kopacz Premier Rządu RP reprezentująca Platformę zwaną Obywatelską.
  Rządy PO-PSL blokowały skutecznie przez osiem lat wszelkie propozycje zmian w postkomunistycznej Ustawie Prawo Spółdzielcze. Dlatego w tym szczególnym dniu, baronowie postkomunistycznych miejscowych spółdzielni mieszkaniowych winny bić szczególnie wielkie pokłony przed Panią Premier i jej dostojnym dworem.

 3. Petarda

  TEMIDO GŁOS ROZPACZY KOLEGÓW Z HAJNÓWKI – MAM KOMPLET DOKUMENTÓW, DOWODÓW NA DZIAŁANIE OPRAWCÓW.
  POTRZEBNA POMOC.
  TO NIE SPÓŁDZIELNIA OKRADA, TYLKO BEZKARNI GANGSTERZY.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sbs-nGT7yk0

 4. Petarda

  WIĘKSZE I MNIEJSZE PROBLEMY SPÓŁDZIELCÓW.

  Pan Mgr Eugeniusz Jacek WOŹNIAK Prezes SM Nasz Dom w Radomiu
  Rada Nadzorcza SM Nasz Dom w Radomiu

  W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przypominam Panu kolejny raz, że ani ja ani żaden z mieszkańców budynku Radom ulica Żeromskiego 76/82 nie wyraził zgody na sponsorowanie warszawskiej firmy JUWENTUS W temacie OCHRONA BUDYNKU.
  Od 01 stycznia 2014 roku obowiązuje w Polsce deregulacja zawodów związanych z ochroną mienia – patrz stosowne strony www Mazowieckiej Policji oraz www kompatybilne. Wiele osób mieszkańców budynku posiada wykształcenie min zawodowe lub wynikające z Ustawy o rzemiośle w branży elektronicznej, elektrycznej, mechanicznej lub informatycznej. Wiele osób nie było, nie jest i nie będzie karanych i bez problemu uzyska wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Nawiasem mówiąc można taki wpis uzyskać choć on jest z mocy prawa i tak zbędny ponieważ budynek Radom Żeromskiego 76/82 nie jest w wykazie obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo Państwa, bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej
  Na zebraniu mieszkańców budynku które odbyło się pod koniec 2016 roku wielu mieszkańców postulowało, aby mogli obsługiwać monitoring w zamian za redukcję zaległości czynszowych. Pan, Prezesie Woźniak nie zrealizował ich postulatów, bo Pan uważa, że organizacja o nazwie Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom jest Pana własnością.

  W świetle powyższego proszę o zaprzestanie naliczania mnie do opłat czynszowych kwoty 53 PLN z tytułu rzekomej ochrony obiektu oraz kwoty 2 PLN za rzekomą konserwację domofonu.
  Proszę także o zaprzestanie pisania do mnie pism w duchu filozofii lub ekonomii marksistowsko-leninowskiej. Przypominam Panu, że George Orwell zmarł w roku 1950 i mógł Pan sobie darować – 67 lat po śmierci Orwella – wszelkie wywody mające posmak groteski, satyry oraz kabaretu.

Dodaj komentarz