AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Spółdzielcze know-how.

Sąd w Elblągu

Know-How to poufna wiedza wynikająca z doświadczenia gospodarczego nie objęta ochroną prawa patentowego (patent) ani też prawa autorskiego (licencja), z uwagi na fakt, że nie ma ona charakteru wynalazczego.  Ponieważ w polskim prawie nie figuruje jednoznaczna definicja terminu „know-how” pojawia się problem z prawidłowym stosowaniem  tego tytułu w obrocie gospodarczym.

SSO w Elblągu Elżbieta Kosecka-Sobczak

Prezentujemy wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu, który jako instancja apelacyjna,  posługuje się takimi właśnie mglistymi  pojęciami na obronę decyzji  zarządu  SM Zakrzewo odmawiającej członkowi tej spółdzielni dostępu do dokumentacji związanej z ociepleniem budynku.

Pełny tekst wyroku

Na uwagę zasługuje fakt, że w ocenie sądu art. 8 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który określa do jakich dokumentów spółdzielczych członek ma prawo wglądu, nie stanowi podstawy bezwarunkowego  udostępnienia członkowi  wskazanych w tym  przepisie dokumentów. Słowem, zdaniem sądu, uprawnienie członka wynikające z art. 8 ust 1 nie ma charakteru absolutnego, bo podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tym przepisem spółdzielnia może odmówić członkowi dostępu do umów zawieranych z osobami trzecimi m. in. jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób. W zawiązku z tym sąd przepytał na taką okoliczność osoby trzecie.

 Na udostępnienie umowy kredytowej nie zgodził się bank utrzymując, że ujawniona zostanie na jego szkodę tajemnica handlowa banku, oraz na udostępnienie audytu energetycznego budynku nie zgodził się jego wykonawca utrzymując, że zostanie w ten sposób zagrożone jego „know-how”. Pozostali wykonawcy nie mieli tajemnic przed członkami spółdzielni, którzy kupili od autora audytu energetycznego  jego tajemnicze „know-how” oraz nabyli od banku odsetki kredytowe  i prowizję bankową.

Potężna linia produkująca ocieplenia w spółdzielniach mieszkaniowych pracuje na pełnych obrotach i przynosi krociowe zyski wszystkim aktorom tego spółdzielczego know-how. Pewnie dlatego tak ważną sprawą jest zachowanie jej poufności.

Strona nr  4 Biuletynu informacyjnego Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu -Zdroju nr 38 z grudnia 2013r

 Kalkulator kosztów materiałowych ocieplenia budynku ( bez kosztów robocizny):

http://estyropian.pl/kalkulator-kosztow

Poprzednia publikacja w sprawie:

http://temidacontrasm.info/usm-przegrywa-z-bankiem/

7 Responses to “Spółdzielcze know-how.

 1. wiktor

  Śledzę cały czas prace KN w Sejmie, ręce opadają. Ta komisja osiągnie taki sam efekt , jak osiągnęła Komisja Ds. Nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdzie jedynym efektem pracy komisji jest zmiana nazwy Krajowy Związek Działkowców na nazwę Krajowe Stowarzyszenie Działkowców, reszta pozostała tak samo. Nas spółdzielców czeka taki sam los.

 2. szelpon

  Posiadamy wiedzę wszyscy i każdy z osobna, że każdy sąd jest niezawisły od prawa. Co chce to orzeknie, nic mu nie zrobimy gdyż nie ponosi odpowiedzialności za wydany wyrok. Jak widać na scenie politycznej żadne ugrupowanie nie garnie się do zmiany Konstytucji a tylko ta zmiana może doprowadzić do zmiany podejścia do spraw samych sędziów. Zmiana w najbliższej przyszłości nie nastąpi bo już widzę lobbing prawników i naciski na posłów. Ta zmiana może być tylko z przypadku jak zdesperowany poszkodowany odstrzeli na sali rozpraw jakiegoś sprawiedliwego. Jak wiemy sami dzisiaj nawet z tortem nie można wejść do sądu więc ludzie zdesperowani nawet gdyby chcieli nie wjadą do sądu czołgiem. Przypominam komunistyczny art. 212 KK likwidacji którego domagają się obywatele jak dochodzi do głosowań to posłowie są przeciw likwidacji tego zapisu gdyż sami nawzajem się sądzą z tego artykułu. Po prostu sami demokraci z prawa i lewa bronią zapisów komunistycznych tak samo jest ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

  • Luna

   Prawo swoje, a sądy swoje.

   Słowem, prawo pro-członkowskie a sądowe autorytety pro-prezesowskie (zwłaszcza tam gdzie za sprawą kryją się duże pieniądze).

   Żeby wykluczyć możliwość takiej manipulacji interpretacją prawną, na przedostatnim posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, przy omawianiu brzmienia art. 18 par. 3 ustawy Prawo spółdzielcze, pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom postawiła wniosek, żeby do treści art. 18 par 3 dopisać zdanie, że przepis ten nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Ale szanowna Komisja nagle ogłuchła i wniosek nie został postawiony pod głosowanie.

   • Petarda

    Widzimy jak poprawki P. P. L. Staroń, też są niezauważane.
    A po sprawie łódzkiej na KN, P. Agnieszka van Heukelom (ręka w górze) bezczelnie nie zauważana przez Pana Przewodniczącego M. Gosa.
    “Dwa orły” – “szczebioczą do woli”. Często marnując czas pracy KN – opóźniony o parę lat – I O TO CHODZI ZORGANIZOWANEJ GRUPIE.

 3. Edi

  8: Spółdzielca z IP: 81.219.218.* (2013-02-17 11:27)

  Prawo wynika z ustawy.

  Sygn. akt VI Ga 133/12
  POSTANOWIENIE
  Dnia 30 sierpnia 2012 r.
  Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
  w składzie następującym :
  Przewodniczący : SSO …………………….
  Sędziowie : SSO ……………………
  SSR del. …………………..
  Protokolant : ST. Sekr. Sądowy ……………….
  po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia r. w Rzeszowie
  na rozprawie
  sprawy z wniosku : …… ….
  z udziałem : Spółdzielni Mieszkaniowej ………………. W Tarnobrzegu
  o ujawnienie dokumentów

  na skutek apelacji uczestnika od punktu I w zakresie odnośników : 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, oraz punktu II i IV Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2012 r. , sygn. akt Rz XII Ns Rej. KRS 16140/11/822
  postanawia
  · Zmienić punkt I postanowienia w zakresie odnośnika 9 w ten sposób, że : nakazuje uczestnikowi Spółdzielni Mieszkaniowej …………… w Tarnobrzegu udostępnić wnioskodawcy ……….. ….. umowy o pracę wraz z aneksami zawartymi przez spółdzielnie z Prezesem Zarządu …………, Zastępcą Prezesa Zarządu …………, pełnomocnikiem zarządu a jednocześnie Główną Księgową ………………, Kierownikiem Działu …………………………….. , Kierownikiem Osiedla…………………
  Sąd Okręgowy zważył , co następuje :
  Po pierwsze niezasadnym było stanowisko skarżącego w zakresie wykładni sformułowania przepisu
  art. 81. 1Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych : „ umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi „ w odniesieniu do pracowników spółdzielni. Przepis ten stanowi : „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

  Analogiczne pojęcie zawiera przepis art. 18 Prawa Spółdzielczego
  § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
  § 2. Członek spółdzielni ma prawo:
  ( ….)
  3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)); (………)
  § 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

  Zdaniem sądu odwoławczego wykładnia aksjologiczna pojęcia „ osoba trzecia” nakazuje uznawać za taką każdy, inny od spółdzielni podmiot prawa, a zatem nawet członka spółdzielni. Byłaby to jednak wykładnia zbyt daleko idąca, bowiem jeśli miały by to być wszystkie inne podmioty prawa, wówczas ustawodawca nie powoływałby w ogóle przy fakturach i umowach osób trzecich. Dlatego takimi „ osobami trzecimi” nie można uznawać członków spółdzielni, jako że to członkowie tworzą ten podmiot prawa i stanowią poprzez swoje organy o tej spółdzielni.
  Ustawa Prawo Spółdzielcze stanowi : Art. 1.
  § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
  § 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
  Art. 2.
  Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
  Art. 3.
  Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi : Art. 1.
  1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  1.1. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

  Powyższe unormowania nakazują wykładać przepis art. 81. 1 oraz art. 18 § 2 pkt. 3 cytowanych wyżej przez pryzmat wzmocnienia ochrony praw członka spółdzielni, w tym prawa do informacji oraz kontroli działań jej organów, zwłaszcza przez pryzmat podejmowanych przez te organy działań wywołujące skutki finansowe dla członków tej spółdzielni (por. Wyrok SN z dnia 24.05.1995 r. I CRN 63/95).
  Takimi właśnie decyzjami są umowy o pracę, w tym również z członkami organów spółdzielni, które to osoby jako przyszli pracownicy (dopiero zawarcie umowy czyni tę osobę pracownikiem) są dla spółdzielni „ osobami trzecimi”. Również wykładnia celowościowa i historyczna w/w przepisów nakazuje pracowników spółdzielni traktować jako „osoby trzecie”.

  Śledząc proces legislacyjny nad wprowadzeniem przepisu art. 81. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podnieść należy, iż początkowo sejm wprowadził ograniczenia ograniczenie dostępu dla członków spółdzielni mieszkaniowych do umów o pracę ( druk sejmowy nr 768
  Rozdział 11 – Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
  art. 8 ze Zn. 1
  1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi dotyczących nieruchomości, w której znajduje się lokal, z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni.
  2.Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronione prawem tajemnice tych osób. Jeżeli przeszkoda do wydania kopii dotyczy części umowy, spółdzielnia może odmówić wydania tej kopii tej części umowy. Członek , któremu odmówiono wydania kopii umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi lub ich części, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do wydania kopii tych umów lub ich części. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej umowy.
  Uzasadnienie do projektu sejmowego
  (…) Reguluje się prawa członków spółdzielni mieszkaniowych poprzez dodanie nowego rozdziału (w art.1 w pkt. 8). Możliwość żądania odpisów i kopii dokumentów spółdzielnia, ma umożliwić członkowi spółdzielni realny wpływ na kontrolowanie działalności zarządu jego spółdzielni. ).

  Następnie Senat wykreślił wszystkie w/w ograniczenia, pozostawiając jedynie przepis w obecnym kształcie, a więc z pełnym dostępem członka spółdzielni do jej dokumentów, z uzasadnieniem następującym :
  ” W świetle zgłaszanych i zaobserwowanych praktyk spółdzielni w zakresie wykonywania przepisów obowiązujących dotychczas w kwestii dostępu do dokumentów, polegających na odsuwaniu członków spółdzielni od informacji oraz licznych przypadkach odmów udostępniania dokumentów spółdzielni, mających istotny wpływ na sytuację prawną i majątkową członka, w opinii Senatu, członek spółdzielni powinien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących spółdzielni (poprawka nr 8 i 9) z tym, że koszty udostępniania odpisów statutu i regulaminów powinny być poniesione przez spółdzielnię, a koszty pozostałych dokumentów ponosić powinien członek spółdzielni (poprawka nr 10).
  Poprawka nr 11 poszerza obowiązek informacyjny spółdzielni i zobowiązuje ją do udostępniania na stronie internetowej wskazanych w przepisie dokumentów.”
  Z tych względów Sąd w składzie obecnym stanął na stanowisku, iż “osobą trzecią”w umowach zawieranych przez spółdzielnię jest każdy podmiot prawa, za wyjątkiem innego członka spółdzielni (por. kom. do art.18 Ustawy Prawo Spółdzielcze K. Korus w: Lex Omega).

  9: Spółdzielca z IP: 81.219.218.* (2013-02-17 11:32)

  Ciąg dalszy:Sygn. akt VI Ga 133/12 POSTANOWIENIE z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
  Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
  ” Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego.
  Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni
  do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art. 81 sp. mieszk.)

  Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
  (…)
  2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa,

  Takim właśnie ” spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa ” jest przepis szczególny art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie na etapie przed-sądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
  Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.

  Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu, z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.

  10: Spółdzielca z IP: 81.219.218.* (2013-02-17 11:40)

  Ciąg dalszy Postanowienia z 30 sierpnia 2012 r.

  Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
  Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
  ” Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego.

  Sąd, odnosząc się do orzeczenia SN I CNP 16/10 zauważa, iż nie zostało ono w sposób poprawny stezowane w :Legatis. Uzasadnienie tego wyroku wskazuje bowiem jedynie tyle, iż sąd ten nie stwierdził bezprawności orzeczenia sądu meriti niższej instancji, który w przypadku członka spółdzielni mieszkaniowej zastosował przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego, ; Sąd Najwyższy nie przesądził jednak, która wykładnia,,…bardziej odpowiada sztuce stosowania prawa …( uzasadnienie do wyroku Izby Cywilnej z 2010 r.)

  Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni
  do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art. 81 sp. mieszk.)

  Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
  (…)
  2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa,

  Takim właśnie ” spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa ” jest przepis szczególny art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie na etapie przed-sądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
  Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.

  Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu, z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.

  1-10 11-13 następna

 4. wiktor

  To z tego wyliczenia wynika , że w mojej spółdzielni w Jastrzębiu koszty 1m2 są zawyżone o co najmniej 200 %, czy tak ?? Kto potwierdzi.

  • Petarda

   Wiktorze jak już pisałam to problem wszystkich SM w kraju pod rządami „dwóch orłów” (nie powinnam wymieniać nazwisk, bo się „orły” dobiorą?).
   Wyobraźcie Państwo „darmowe koryta” bez prawdziwej kontroli organów państwa – skompromitowanego!
   Gdzie przestępcy pod „ochronnym parasolem” organów sprawiedliwości!
   Budżet dał na docieplenia – kontroli BRAK.
   POSŁOWIE „PREPARUJĄ” US I USM – NA ZAMÓWIENIE ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ POD DOWÓDZTWEM A. DOMAGALSKIEGO I SPÓŁKA. Dowody – patrz Komisje Nadzwyczajne NPS – wstydu nie mają!
   Gdzie są media? Dlaczego nie ma relacji na bieżąco z prac KN? Komu jest to „nie na rękę”.
   „Frajer” właściciel SM nie po to by go informować?
   Tylko by „kroić”?
   Wiemy, że zasilamy każde ugrupowanie stąd niechęć Posłów do ustaw na naszą korzyść.
   Dowody znajdziecie w głosowaniu nad usm – jak do nich dojdzie.

Comments are closed.