AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Upadłość SM “Śródmieście” w Łodzi

zarzad_informuje

“Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi informują, że w dniu 20 czerwca 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Łodzi – wierzyciela Spółdzielni – o ogłoszenie upadłości SM „Śródmieście” w Łodzi.

Postanowieniem Sądu z dnia 9 lipca 2014 (sygn. akt. XIV GU 83/14) został wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy – pan Dariusz Jędrzejewski.

TNS, czyli tymczasowy nadzorca sądowy powoływany jest przez sąd upadłościowy w tzw. postępowaniu zabezpieczającym, wszczynanym po złożeniu wniosku o upadłość. Do zadań nadzorcy należy sprawowanie kontroli nad czynnościami dłużnika oraz zbadanie jego przedsiębiorstwa celem określenia czy stan przedsiębiorstwa daje podstawy do ogłoszenia upadłości. TNS sporządza sprawozdanie, na podstawie którego sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.

W związku z tym, że rozpoznawany jest już przez Sąd wniosek o ogłoszenie upadłości SM „Śródmieście”, Zarząd Spółdzielni nie może – mimo zobowiązania wynikającego z Uchwały nr 20 Zebrania Przedstawicieli z dnia 30 czerwca 2014 r. – wystąpić z własnym wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielni. Sąd bowiem, na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 35 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, odrzuci wniosek Zarządu o ogłoszenie upadłości Spółdzielni z powodu zawisłości sprawy.

Zarząd i Rada z zaniepokojeniem śledzi informacje o opóźnieniach związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Spółdzielnię pomimo zwolnionych na te cele środków przez komornika. Postaramy się wyjaśnić, kto personalnie ponosi za to odpowiedzialność.”

Łódzki Mannhatan

“Sześć tygodni na sporządzenie opinii o stanie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” oraz o możliwości pokrycia przez nią kosztów ewentualnego postępowania upadłościowego wyznaczył sąd Dariuszowi Jędrzejewskiemu, tymczasowemu nadzorcy sądowemu. Pojawił się on w spółdzielni po złożeniu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wniosku o ogłoszenie jej upadłości w XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia.
– Upadłość SM „Śródmieście” nie jest jak na razie przesądzona – mówi sędzia Ewa Chałubińska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi. – Dopiero opinia sporządzona przez nadzorcę będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez sąd, na posiedzeniu jawnym lub też nie, decyzji o ogłoszeniu upadłości lub odrzuceniu takiego wniosku. Postanowienia w tej sprawie nie należy spodziewać się jednak wcześniej jak we wrześniu.

– Teraz zarząd spółdzielni nie może podejmować części decyzji bez konsultacji ze mną – podkreśla Dariusz Jędrzejewski. Zaległości SM „Śródmieście” w ZWiK sięgają 2 mln zł. W sumie długi spółdzielni wynoszą około 37 mln zł. – Zarząd ZWiK skierował do sądu wniosek o upadłość spółdzielni, ponieważ nie może dalej tolerować sytuacji, w której lawinowo narastają zaległości w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – mówi Miłosz Wika, rzecznik prasowy ZWiK. – Wielokrotne próby porozumienia się z zarządem okazały się nieskuteczne. Decyzje sądu w sprawie spółdzielni mogą być korzystne dla lokatorów, gdyż jej majątkiem będzie sprawnie zarządzać, wyznaczona przez sąd jedna osoba. “

2 Responses to “Upadłość SM “Śródmieście” w Łodzi

  1. Petarda

    Pozbawić członkostwa w SMRP WSZYSTKICH członków fikcyjnych, sztucznych: założycieli, pracowników administracji i ich małżonków, oraz oczekujących “przydupasów” czekających na cud. NIE WNOSZĄ OPŁAT NA SPÓŁDZIELNIĘ, A NA ROZKAZ PREZESÓW DECYDUJĄ O ŻYCIU SPÓŁDZIELNI. Zdrajcy doprowadzają do bankructwa Spółdzielni, razem z Radami Nadzorczymi. Tzw. usłużnymi idiotami gotowymi na wszystko. Skandal!

  2. Endriu

    Czy paskudny d…Duch nadal jest członkiem pięknie padającej spółdzielni? Natychmiast pozbawić członkostwa jego i innych wspieraczy funkcyjnych współodpowiedzialnych za działania na szkodę spółdzielni i spółdzielców!
    Zadziałać dokładnie wedle ich sprawdzonych procedur. Nie z zemsty, a z konieczności robienia porządku w tej sm. Wskazać mu właściwe, zasłużone miejsce. Póki jeszcze nie w strefie chronionej kratami.

Comments are closed.