AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Zła wiara to ich narzędzie.

Roman Przedwojski

Roman Przedwojski – prezes SM “Jaroty”  w Olsztynie

Nasz adwersarz, Roman Przedwojski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” w Olsztynie skierował do organu nadzorującego działalność organizacji pozarządowych w Elblągu wniosek o rozwiązanie funkcjonującego w tym regionie Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego. Publikujemy tą informację, żeby pokazać ile złej wiary kieruje działaniem prezesów spółdzielni mieszkaniowych w zwalczaniu opozycji inicjowanej przez broniących swoich praw szeregowych członków ruchu spółdzielczego. Prezes R. Przedwojski wystąpił do GIODO z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych prowadzonych przez dwa stowarzyszenia: nasze oraz OSU w Elblągu. Postępowanie GIODO przeciwko Obywatelskiemu Stowarzyszeniu Uwłaszczeniowemu w Elblągu przez pewien czas nie mogło swobodnie się toczyć ponieważ kierowane było na nieaktualny adres siedziby tej organizacji. O zmianie adresowej Stowarzyszenie poinformowało co prawda Starostę Elbląga, który pełni funkcję nadzoru nad działalnością organizacji pozarządowych, ale nie wprowadziło tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Przyznajemy, że jest to uchybienie i należy je uzupełnić ale to potknięcie nie było przeszkodą wykluczająca możliwość kontynuowania sprawy. Procedura jest w trakcie realizacji, złożone zostały wyjaśnienia, zapadła decyzja GIODO i od tej decyzji wniesione zostało odwołanie. Na uwagę zasługuje fakt, że wniosek prezesa Przedwojskiego wpłynął do Starosty Elbląga po wydaniu decyzji przez GIODO. Zła wiara w działaniu pana prezesa polega na tym, że dla uzasadnienia żądania wniosku zataił on przed Starostą Elbląga, że Stowarzyszenie miało prawo do złożenia odwołania od decyzji GIODO i w związku z tym procedura nie została jeszcze zamknięta. Intencją zatajenia przez prezesa Przedwojskiego informacji o niezakończonej procedurze  było utrzymanie Starosty Elbląga w błędnym przekonaniu, że Stowarzyszenie łamie prawo i dlatego powinien skierować do sądu wniosek o jego rozwiązanie.

Wniosek prezesa R. Przedwojskiego do Starosty Elbląga

Wniosek 1

Wniosek 2

Wezwanie Starosty Elbląga

Wezwanie Starosty

Odpowiedź Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Powiadomienie Starosty z 2012r

Powiadomienie 2012

 

3 Responses to “Zła wiara to ich narzędzie.

 1. Edi

  Warszawa, dnia 11.08.2014 r.
  Notatka służbowa
  W dniu 11 sierpnia 2014 r. Tadeusz Fijałkowski i Krzysztof Romański – dwaj człon-kowie Rady Nadzorczej S.M. “Mokotów” upoważnieni przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/2014/ z dnia 24 lipca 2014r. [w zał.] do czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami zarządu albo dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach [art. 46 § 2 pkt 8 Pr. spółdz.], przybyli około godz. 11:18 do siedziby Spółdzielni przy ul. Niedźwiedzia 14A w Warszawie, aby w imieniu Rady Nadzorczej uzyskać odpowiedź od Pani wiceprezes zarządu Danuty Dekaban na złożone na dziennik podawczy Spółdzielni pisma w związku z podjętymi przez Radę Nadzorczą uchwałami w dniu 24 lipca 2014 r., tj. m.in. o odwołaniu p. Henryka Hebdy z funkcji prezesa zarządu Spółdzielni [uchwała nr 4/2014/II z 24 lipca 2014 r.].
  W związku z powyższym, występuje konieczność uczestnictwa pani wiceprezes
  Danuty Dekaban w podpisaniu formularzy urzędowych KRS wraz z nowym prezesem zarządu Spółdzielni S.M. “Mokotów” [powołanym uchwałą Nr 6/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.] – zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o KRS i postanowieniami Statutu, które nakazują, by na ww. formularzach były złożone podpisy przez dwóch członków zarządu uprawnionych do reprezentowania Spółdzielni.
  Powyższe wymogi formalne zostały przedstawione w spokojnej atmosferze (i w rozmowie) przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej mgr Tadeusza Fijałkowskiego. Pani Danuta Dekaban z należytą uwagą to wszystko wysłuchała i na pytanie Krzysztofa Romańskiego, czy gotowa jest podporządkować się postanowieniom Rady Nadzorczej z 24 lipca 2014 r. – odpowiedziała: “że dla niej dalej przewodniczącym RN jest p. Zbigniew Pawlikowski a p. Teresa Michałowska i p. Baranowski Jacek nadal są członkami Rady, ponieważ złożyli odwołanie do sądu przeciw ich odwołaniu przez Walne Zgromadzenie.
  Pan Krzysztof Romański, wyjaśnił wówczas, że odwołany członek R.N. może złożyć odwołanie do sądu od uchwały WZ, zaś twierdzenie p. D. Dekaban, iż p. Michałowska i p. Baranowski są nadal członkami RN jest nie zgodne z prawem – po to przecież odwołali się do sądu, ażeby sąd zadecydował, czy uchylić lub nie uchwałę WZ odwołującą ich z funkcji członków RN.
  A zatem, aktualnie Rada Nadzorcza składa się z 13 członków, ponieważ jeden z członków – p. Krzysztof Korcz został zawieszony uchwałą RN z dnia 24 lipca br. w prawach członka RN (§ 103 pkt 10-12 Statutu w zw. z art. 56 § 3-4 oraz art. 57 Pr.spółdz.).

  Tak więc, Rada Nadzorcza działając zgodnie z zasadami kworum i na podstawie obowiązujących przepisów prawa podjęła stosowne uchwały w dniu 24 lipca 2014 r. jakie
  uznała za stosowne, by działać zgodnie z prawem i dla dobra członków spółdzielni. Zatem, uchwały te, obowiązują także i p. Danutę Dekaban.

  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż p. Danuta Dekaban otrzymała już stosowne pismo w tej sprawie w dniu 2.08.2014 r. [liczba dziennika: 1951] wyjaśniające motywy działania RN, a także p. Krzysztof Romański wręczył dodatkowo pismo z dnia 5 czerwca 2014 r. n.t.: Zebranie Rady Nadzorczej w dniu 9 maja 2013 r., w którym wyjaśniono bezprawność działań p. Teresy Michałowskiej, zarządu i tych członków RN, którzy te działania popierali.
  Działania tej grupy członków Rady Nadzorczej w dniu 9 maja 2013 r. były całkowicie bezprawne, ponieważ miały na celu zdestabilizowanie działalności organu kontrolno–nadzorczego, jakim jest Rada Nadzorcza Spółdzielni.

  Działalność tej grupy pod kierunkiem p. Michałowskiej i p. Pawlikowskiego była całkowicie podporządkowana p. H. Hebdzie. W praktyce oznaczało to, że w Spółdzielni działała zgrana sitwa a nie normalna spółdzielnia, którą tworzą jej członkowie.

  Członkowie Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w częściach pokazali, kto nie powinien ich reprezentować – pomimo, że Walne Zgromadzenie było zmanipulowane przez ww. grupę (dowód: członkowie spółdzielni byli zakrzykiwani przez ową grupę) – p. Michałowska i p. Baranowski zostali jednak odwołani z funkcji członków Rady.

  Pan Krzysztof Romański zwrócił uwagę p. Dekaban, że nierespektowanie postanowień Rady Nadzorczej z dnia 24 lipca 2014 r. – będzie miało, po pierwsze charakter działań bezprawnych, po drugie z pewnością będzie źle odebrane zarówno przez członków Rady Nadzorczej jak i przez pozostałych członków spółdzielni.
  Na tym spotkanie z p. D. Dekaban zostało zakończone.
  W tej sytuacji Notatka służbowa zostaje przekazana wszystkim członkom Rady Nadzorczej jak i innym członkom spółdzielni.

  Upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej:

  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Krzysztof Romański mgr Tadeusz Fijałkowski

 2. Endriu

  Jaki on delikatny, a wrażliwy! Na pokaz. Swe walory, zwane dobrami bardzo osbistymi ujawnia choćby
  w obrzydliwych publikacjach w swojej gadzinówce zwanej mylnie pismem mieszkańców spółdzielni.

  Informacja wewnątrzspółdzielcza pod zdechłym azorkiem. Onże nadaje taki ton. Wespół ze zgraną grupą aktywu, dbającego o swe dobra jak najbardziej osobiste.

 3. szelpon

  Właśnie tacy adwersarze w godzinach pracy i przy pomocy ludzi przez was opłacanych sprawdzają was zamiast dla was pracować. Dlatego uczulam bez względu na toczone procesy pilnujcie dokumentacji. Pamiętajcie również o tym , że zawsze ktoś może się do was dokleić poprzez różne dziwne układy. Pomimo wszystko pozdrawiam aktywnych i mam nadzieję, że uporają się z problemami życia codziennego powiązanego ze społecznym.

Comments are closed.